Data wydruku: 2024-02-24 03:58:54

Sesja Rady Miejskiej w Ozimku

65 Sesja Rady Miejskiej w Ozimku odbyła się 25 września 2023 r. W głosowaniu tajnym wybrano ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. Spośród czterech kandydatów wybrano dwóch w osobach – Andrzej Pędzik i Jolanta Kaczmarek.

Radni podjęli również następujące uchwały:

 • w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ozimek, a Gminą Zawadzkie;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • w sprawie powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie zadania własnego Gminy Ozimek w zakresie eksploatacji kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe;
 • w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych;
 • w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal na kompleksie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich w Ozimku;
 • w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania;
 • w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027;
 • w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Ponadto podjęli sześć uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz sześć uchwał w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego.

Zebrani zapoznali się z następującymi tematami:

 • Ocena bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy;
 • Analiza wykonywania zadań i kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych;
 • Ocena działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej.

W kolejnym punkcie Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek przedstawił sprawozdanie ze swej działalności w tym informacja o podmiotach gospodarczych w Gminie Ozimek za III kwartał 2023 r. 

Nagranie z sesji znajduje się pod linkiem: https://ozimek.pl/static/img/k01/temp/archiw.html