Data wydruku: 2024-07-15 07:22:10

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek na lata 2024-2030

Gminny Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek na lata 2024-2030
Gminny Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek na lata 2024-2030

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA OZIMKA

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28)

 

Burmistrz Ozimka informuje

 

o podjęciu Uchwały nr LVII/529/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek na lata 2024-2030.

 

Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr LVI/520/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 stycznia 2023r.

Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji składa się z 2 podobszarów – Antoniów i Ozimek, gdzie prowadzone będą działania wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji, charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego na terenie Gminy Ozimek, został on wyodrębniony z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie sporządzonej diagnozy. Diagnoza obejmowała analizę negatywnych zjawisk ze sfery społecznej, w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, a  także niewystarczającego poziomu uczestnictwa wżyciu publicznym i kulturalnym oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

Burmistrz Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek