Data wydruku: 2024-03-04 00:27:46

Startuje Budżet Obywatelski Ozimka 2023

Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski Ozimka to środki pieniężne wyodrębniane w ramach budżetu przeznaczone na realizację zadań własnych gminy. Jest to budżet partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach w gminie. Oznacza to, że:

  1. mieszkańcy Ozimka zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  2. propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod głosowanie;
  3. najwyżej ocenione propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu gminy.

W edycji budżetu obywatelskiego na 2023 r. mieszkańcy Ozimka zdecydują o przeznaczeniu 250 000,00 złotych.

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/473/22 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2023 rok można składać pomysły na zadania inwestycyjne mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców. Może to być np.: budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont elementu infrastruktury gminnej. Wartość zadania nie może przekroczyć 70 000,00 zł.

Przedsięwzięcie musi być zlokalizowane na terenie miasta i realizowane wyłącznie na terenie stanowiącym własność gminy Ozimek. W przypadku terenów stanowiących własność gminy, które zostały oddane innemu podmiotowi do korzystania można zgłosić pomysł do realizacji na tym terenie. Podmiot ten jednak musi wyrazić na to zgodę oraz zobowiązać się do przejęcia obowiązków utrzymania zrealizowanego zadania. Inwestycja musi dotyczyć ogólnodostępnych przestrzeni.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu. Zgłoszone zadanie po realizacji nie może generować kosztów niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości zadania.

Formularze zgłoszeniowe w wersji edytowalnej są do pobrania na stronie internetowej www.ozimek.pl w zakładce Budżet Obywatelski Miasta Ozimka. Czyste druki będzie można również otrzymać w Punkcie Informacji Urzędu.

Wypełniony formularz wraz z listą poparcia można będzie składać od 29 listopada do 12 grudnia 2022 roku w Punkcie Informacji Urzędu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek z dopiskiem „Budżet Obywatelski Ozimka 2023”.

Zgłoszenie będzie uznane za ważne, jeżeli zostanie złożone na właściwym formularzu i otrzyma poparcie minimum siedmiu mieszkańców Ozimka. Podpis wnioskodawcy nie jest liczony jako głos poparcia. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą rozpatrywane.

Od 13 grudnia 2022 roku wnioski będą sprawdzane. W okresie do 45 dni zadania będą oceniane pod kątem możliwości ich realizacji, wnioskodawcy mogą być proszeni o wyjaśnienia bądź uzupełnienie informacji. W tym okresie wnioskodawcy, których wnioski zostaną odrzucone zostaną o tym poinformowani i mogą skorzystać z procedury odwoławczej. Okres weryfikacji wniosków kończy publikacja zadań, które będą podlegać głosowaniu.

Głosowanie będzie się odbywać w formie elektronicznej przez 21 dni. Formularz głosowania będzie udostępniony na stronie urzędu. Będzie można wybrać tylko jedno zadanie. Jeżeli ktoś zagłosuje kilkukrotnie żaden głos nie będzie brany pod uwagę jako głos ważny. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Należy pamiętać o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pod uwagę będą brane tylko i wyłącznie głosy mieszkańców Ozimka.

O tym, że dany projekt będzie realizowany decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.ozimek.pl (zakładka Budżet Obywatelski Miasta Ozimka) gdzie został umieszczony Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na rok 2023.

Iwona Wiercińska