Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-09-21 09:41:48

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OZIMEK ZA 2020 ROK

W dniu 28 czerwca 2021r.  o godzinie 15:00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ozimku, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378), będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Ozimek za rok 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Ozimka, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady miejskiej.Z raportem za 2020 rok  można zapoznać się na stronie internetowej www.ozimek.pl w zakładce Raport o stanie gminy.lub klikając tutaj.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Ozimek.

Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Informacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku najpóźniej w dniu 25 czerwca 2020r. do godziny 14:00 ( decyduje data wpływu).

 

 

 

/-/ Aldona Koczur

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku