Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-04-26 22:57:37

Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Ozimek w 2018 roku - I TURA

ZARZĄDZENIE Nr  BO.0050.7.2018

Burmistrza Ozimka

z dnia 12 stycznia 2018 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu
na terenie Gminy Ozimek w roku 2018

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017r. poz. 1875, 2232), § 5 ust.1 Uchwały Nr XLII/263/17 z dnia 25 września 2017r. Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017r., poz. 2420) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w roku 2018.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/Jan Labus

Burmistrz Ozimka