Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-09-21 09:59:02

Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Ozimka o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Krasiejowie, działka nr 691/162 km 2, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

BURMISTRZ  OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działki zabudowanej

 

  

 

  1. Działka nrnr 691/162 km 2 obreb Krasiejów o  powierzchni 0,0565 ha, położona we wsi Krasiejów przy ul. Młyńskiej, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu  KW nr OP1O/00108438/1.Działka zabudowana jest budynkiem parterowym magazynowo gospodarczym , który zgodnie z decyzjami  nr 104/2019 i 105/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Opolskim zostały przeznaczone do rozbiórki (termin wykonania decyzji nie później niż 31 styczeń 2021r). Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
  2. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów, powyższa działka przeznaczona jest na cele  aktywności gospodarczej.
  3. Nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości. Nieruchomości jest obciążona obowiązkiem określone w decyzji nr 104/2019 i 105/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Opolskim dotyczącym rozbiórki obiektów na niej znajdujących się.
  4. Cena wywoławcza działki wynosi 30 000 zł, a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
  5. Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr 216.
  6. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 3.000 zł  przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050  2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2020 r.
  7. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  8. Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
  9. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl
  10. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77 46 22 854.