Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-09-21 10:28:56

Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Ozimka o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Krasiejowie, działka nr 1111/204 km 4, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

BURMISTRZ  OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działki niezabudowanej

 

   

  1.       Działka nr 1111/204 km 4 o  powierzchni 0,0768 ha, położona we wsi Krasiejów,  stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw Nr OP1O/00081738/8.
  2.       Powyższa działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako tereny urządzeń i obiektów komunikacji.
  3.       Cena wywoławcza działki wynosi 21.500 zł. + 23% VAT, a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
  4.       Przetarg odbędzie się w dniu 03 lutego 2020 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr 216.
  5.       Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 2.150 zł  przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050  2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 28 stycznia 2020 r.
  6.       Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  7.       Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
  8.       Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl
  9.       Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77 46 22 854.