Data wydruku: 2024-03-04 12:10:50

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.12.2020.AK na zadanie pn.: Remont dróg gminnych: Cz.1 ul. Krótkiej w m. Schodnia Cz.2 ul. Opolskiej w m. Schodnia Cz.3 ul. Piaskowej w m. Krasiejów Cz.4 Bocznej ul. Ozimskiej w m. Dylaki Cz.5 - Bocznej ul. Powstańców Śląskich w m. Krzyżowa Dolina.

31.12.2020 Dodano przedmiar robót Krasiejów Piaskowa

31.12.2020 Dodano uzgodnienie ZDW do Krasiejów Piaskowa

15.01.2021 Dodano informacje z otwarcia ofert

10.02.2021 Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 776041-N-2020 z dnia 30.12.2020 r

Gmina Ozimek: Remont dróg gminnych: Cz.1 – ul. Krótkiej w m. Schodnia Cz.2 – ul. Opolskiej w m. Schodnia Cz.3 – ul. Piaskowej w m. Krasiejów Cz.4 – Bocznej ul. Ozimskiej w m. Dylaki Cz.5 - Bocznej ul. Powstańców Śląskich w m. Krzyżowa Dolina
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  4B , 46-040  Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, , e-mail a.kekin@ugim.ozimek.pl, , faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych: Cz.1 – ul. Krótkiej w m. Schodnia Cz.2 – ul. Opolskiej w m. Schodnia Cz.3 – ul. Piaskowej w m. Krasiejów Cz.4 – Bocznej ul. Ozimskiej w m. Dylaki Cz.5 - Bocznej ul. Powstańców Śląskich w m. Krzyżowa Dolina
Numer referencyjny: ZZP.271.12.2020.AK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dotyczy cz. 1-5 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dróg gminnych zgodnie z dokumentacją projektową: 1) ul. Krótkiej w Schodniej wraz z remontem skrzyżowania z droga powiatową nr 1712 O 2) ul. Opolskiej w Schodniej 3) ul. Piaskowej w Krasiejowie wraz z remontem skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 463 4) bocznej ul. Ozimskiej w Dylakach wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 463 5) bocznej ul. Powstańców Śląskich w Krzyżowej Dolinie wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1713O 2. Dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz STWiOR stanowią załącznik do SIWZ. 3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. 4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszyst-kich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 7. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci kata-logu elektronicznego. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 9. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa.

 

Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu (183,25 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:23 Liczba pobrań: 12

SIWZ (356,86 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:24 Liczba pobrań: 35

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy (154,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:23 Liczba pobrań: 11

Załącznik nr 2 Oświadczenie (15,71 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:23 Liczba pobrań: 10

Załącznik nr 3 Warunki udziału (15,14 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:22 Liczba pobrań: 8

Załącznik nr 4 Wykaz robót (49,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:23 Liczba pobrań: 9

Załącznik nr 5 Wykaz osób (21,42 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:22 Liczba pobrań: 8

Załącznik nr 6 Zobowiązanie (13,94 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:22 Liczba pobrań: 6

Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa (15,34 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:22 Liczba pobrań: 7

umowa projekt (58,82 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:23 Liczba pobrań: 9

1 PZT (4,92 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:18 Liczba pobrań: 8

1 PRZEKRÓJ A-A (622,92 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:18 Liczba pobrań: 5

1 przedmiar robót Schodnia ul. Krótka I (303,30 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:18 Liczba pobrań: 23

1 OPIS TECHNICZNY (201,40 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:18 Liczba pobrań: 6

1 OPINIA GEOTECHNICZNA UL. KRÓTKA (2,97 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:18 Liczba pobrań: 8

1 NIWELETA (242,73 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:18 Liczba pobrań: 5

2 Schodnia ul. Opolska przedmiar robót I (296,92 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:18 Liczba pobrań: 14

2 PRZEKRÓJ A-A (589,58 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:19 Liczba pobrań: 5

2 OPIS TECHNICZNY (200,99 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:19 Liczba pobrań: 7

2 OPINIA GEOTECHNICZNA UL. OPOLSKA (3,10 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:19 Liczba pobrań: 5

3 sst (920,07 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:19 Liczba pobrań: 6

3 PZT (6,56 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:19 Liczba pobrań: 6

3 PRZEKRÓJ A-A (601,10 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:19 Liczba pobrań: 6

3 OPIS TECHNICZNY (198,11 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:19 Liczba pobrań: 6

3 OPINIA GEOTECHNICZNA (3,33 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:19 Liczba pobrań: 4

3 NIWELETA (237,28 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:20 Liczba pobrań: 5

5 SST Krzyżowa Dolina (936,61 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:20 Liczba pobrań: 6

5 Przekroje zjazd (372,13 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 5

5 PRZEDMIAR ROBÓT Krzyżowa Dolina I (312,12 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 21

5 Plan zagospodarowania (1,36 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 12

5 Plan zagospodarowania zjazd (880,41 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 12

5 Opis techniczny (202,05 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 10

4 przedmiar Boczna Ozimskiej Dylaki (315,13 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 18

4 Przekroje zjazd (365,38 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 7

4 Przekrój (166,90 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 8

4 PZT (3,47 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 10

4 SST Dylaki (1017,28 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 8

5 Opinia geotechniczna (2,83 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 7

5 Opis techniczny zjazd (201,95 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 8

4 Plan zagospodarowania zjazd (1,81 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 5

4 Opis techniczny (200,52 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 6

4 Opis techniczny zjazd (201,27 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 5

4 Opinia geotechniczna (2,94 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-30 16:21 Liczba pobrań: 4

Piaskowa ZDW (836,22 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-31 09:48 Liczba pobrań: 8

przedmiar robót Krasiejów ul. Piaskowa II (310,63 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-12-31 09:48 Liczba pobrań: 17

informacja z otwarcia ofert (117,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-01-15 12:21 Liczba pobrań: 45

ogłoszenie o wyborze (243,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-02-10 15:34 Liczba pobrań: 10