Data wydruku: 2024-07-25 21:45:23

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.11.2020.KS na zadanie pn.: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Ozimek Cz. 1 Dostawa pojemników o pojemności do 400 l Cz. 2 Dostawa pojemników o pojemności powyżej 400 l

18.08.2020 Dodano informację z otwarcia ofert

11.09.2020r. Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.09.2020r. Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1

Polska-Ozimek: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

2020/S 135-331767

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ozimek, siedziba Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP.271.11.2020.KS
Adres pocztowy: ul. ks. J. Dzierżona 4b
Miejscowość: Ozimek
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szewczyk
E-mail: k.szewczyk@ugim.ozimek.pl
Tel.: +48 774622869
Faks: +48 774622811

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.ozimek.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Ozimek, cz. 1 Dostawa pojemników o pojemności do 400 l, cz. 2 Dostawa pojemników o pojemności powyżej 400 l

Numer referencyjny: ZP.271.11.2020.KS
II.1.2)Główny kod CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Ozimek, cz. 1 Dostawa pojemników o pojemności do 400 l (120, 240 i 360 l), cz. 2 Dostawa pojemników o pojemności powyżej 400 l (660 l i 1100 l). Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie gminy Ozimek wraz z ich rozładowaniem i złożeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ zamieszczony na stronie internetowej, o której mowa w punkcie I.3 ogłoszenia o zamówieniu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 303 112.84 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (192,36 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-15 10:57 Liczba pobrań: 25

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1,53 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-15 11:00 Liczba pobrań: 53

załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (83,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-15 11:01 Liczba pobrań: 40

załącznik nr 2 formularz oferty (85,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-15 11:01 Liczba pobrań: 12

załącznik nr 2a formularz oferty (81,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-15 11:01 Liczba pobrań: 6

załącznik nr 3 JEDZ pdf. (85,03 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-15 11:02 Liczba pobrań: 11

załącznik nr 3 JEDZ (139,96 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-15 11:01 Liczba pobrań: 11

załącznik nr 4 wykaz dostaw (40,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-15 11:01 Liczba pobrań: 9

załącznik nr 5 zobowiązanie (23,30 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-15 11:01 Liczba pobrań: 3

załącznik nr 6 gr kapitałowa (26,58 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-15 11:01 Liczba pobrań: 3

umowa projekt ZP.272.11.2020.KS cz. 1 (43,99 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-15 11:01 Liczba pobrań: 22

umowa projekt ZP.272.11.01.2020.KS cz. 2 (43,69 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-15 11:01 Liczba pobrań: 10

Klucz Publiczny ID_5074e7ec-81fd-4e9a-96ec-1e5804b961af (700,00 B)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-15 12:15 Liczba pobrań: 4

Wyjaśnienie treści SIWZ 28.07 (173,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-28 14:56 Liczba pobrań: 18

Ogłoszenie dodatkowych informacji (42,89 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-28 14:56 Liczba pobrań: 15

I zmiana SIWZ 28.07 (36,98 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-07-28 15:01 Liczba pobrań: 22

2020-OJS147-361377 ogłoszenie dodatkowych informacji (83,02 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-05 07:22 Liczba pobrań: 29

Informacja z otwarcia ofert (62,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-18 09:23 Liczba pobrań: 54

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (179,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-11 17:58 Liczba pobrań: 32

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 29.09.2020 (936,88 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-29 16:42 Liczba pobrań: 31