Data wydruku: 2024-07-25 20:36:21

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.07.2020.KS na zadanie pn.: Modernizacja drogi gminnej ul. Rzecznej w m. Schodnia - zaprojektuj i wybuduj

25.05.2020 Dodano zmianę treści SIWZ

25.05.2020 Dodano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540839-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.

02.06.2020 Dodano Informację z otwarcia ofert

17.06.2020 Dodano ogłoszene o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Ozimek: Modernizacja drogi gminnej ul. Rzecznej w m. Schodnia - zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  4B , 46-040  Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, , e-mail k.szewczyk@ugim.ozimek.pl, , faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi gminnej ul. Rzecznej w m. Schodnia - zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: ZP.271.07.2020.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem robót) , a następnie wykonanie na jej podstawie robót związanych z Modernizacją drogi gminnej ul. Rzecznej w m. Schodnia. ETAP I obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji drogi gminnej ul. Rzecznej w m. Schodnia zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym - tj. projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru oraz innych materiałów, które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót; ETAP II obejmuje : wykonanie robót budowlanych w ramach Modernizacji drogi gminnej ul. Rzecznej w m. Schodnia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu (441,73 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-18 11:34 Liczba pobrań: 8

SIWZ (1,57 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-18 11:34 Liczba pobrań: 30

zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (714,46 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-18 12:29 Liczba pobrań: 14

zał. nr 2 formularz oferty (70,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-18 11:34 Liczba pobrań: 11

Zał nr 3 wykluczenie (29,23 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-18 11:34 Liczba pobrań: 11

zał nr 4 warunki udziału (27,36 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-18 11:34 Liczba pobrań: 11

zał nr 5 wykaz rb (44,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-18 11:35 Liczba pobrań: 10

zał nr 6 wykaz osób (27,04 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-18 11:35 Liczba pobrań: 7

zał nr 7zobowiązanie (23,24 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-18 11:35 Liczba pobrań: 8

zał nr 8 gr kapitałowa (26,60 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-18 11:35 Liczba pobrań: 10

Część III SIWZ projekt umowy (66,74 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-18 11:35 Liczba pobrań: 12

EWMAPA - Wyrys Rzeczna - ewidencyjna (177,96 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-18 11:36 Liczba pobrań: 12

EWMAPA - Wyrys Rzeczna - zasadnicza (1,60 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-18 11:36 Liczba pobrań: 13

PFU ul Rzeczna Schodnia (41,37 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-18 11:36 Liczba pobrań: 27

I zmiana SIWZ (34,66 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-25 10:19 Liczba pobrań: 14

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.05.2020 (201,26 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-05-25 10:19 Liczba pobrań: 15

Informacja z otwarcia ofert (64,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-06-02 14:46 Liczba pobrań: 58

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.06.20 (181,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-06-17 11:36 Liczba pobrań: 18