Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-05-31 10:17:58

Zam. do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu Funkcjonalno-użytkowego "Ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Ozimek do Schodniej Nowej i Schodniej w ciągu ul. Kolejowej, Danieckiej, z odejściem do ul. Opolskiej( do skrzyżowania z ul. Piotra Kuczki) i mini centrum przesiadkowego Park& Ride z tablicą interaktywną i miejscami postojowymi dla samochodów i wiatą rowerową"

Ozimek 17.01.2020

Zapytanie Ofertowe

 

Pełniący Funkcję Burmistrza Ozimka ogłasza Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu Funkcjonalno-użytkowego „Ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Ozimek do Schodniej Nowej i Schodniej   w ciągu ul. Kolejowej, Danieckiej, z odejściem do ul. Opolskiej( do skrzyżowania z ul. Piotra Kuczki) i mini centrum przesiadkowego Park& Ride z tablicą interaktywną i miejscami postojowymi dla samochodów i wiatą rowerową” .

Opracowanie winno być wykonane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i zwierć wszystkie elementy niezbędne dla tego opracowania

Termin wykonania 5.03.2020 roku.

Termin składania ofert 24.01.2020 r do godziny 12.00

Miejsce składania ofert sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Dzierżona4B 46-040 Ozimek lub drogą mailową na adres sekretariat@ugim.ozimek.pl

Oferta winna być złożona w kopercie z dopiskiem Ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Ozimek do Schodniej Nowej i Schodniej   w ciągu ul. Kolejowej, Danieckiej, z odejściem do ul. Opolskiej( do skrzyżowania z ul. Piotra Kuczki) i mini centrum przesiadkowego Park& Ride z tablicą interaktywną i miejscami postojowymi dla samochodów i wiatą rowerową” lub drogą mailową z nazwą jak wyżej. .

Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest ryczałtowe i winno określać wszystkie koszty związane z realizacją opracowania.

Projekt umowy zostanie przedstawiony po złożeniu ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjionalno-użytkowego dlabudowyŚcieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Ozimek do Schodniej Nowej i Schodniej   w ciągu ul. Kolejowej, Danieckiej, z odejściem do ul. Opolskiej( do skrzyżowania z ul. Piotra Kuczki) i mini centrum przesiadkowego Park& Ride z tablicą interaktywną i miejscami postojowymi dla samochodów i wiatą rowerową”

1.Zakres opracowania winien obejmować m.in.:

1) pozyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500,

2) opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej w dwóch wariantach, która będzie uwzględniać   a) budowę ciągu pieszo-rowerowego,

b) budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej lub inne rozwiązanie odwodnienia ,

c) budowę oświetlenia ulicznego,

d) rozwiązania projektowe zgodne z uzyskanymi warunkami technicznymi,

e) uzyskanie niezbędnych opinii oraz warunków od gestorów sieci,

f) uzyskanie warunków do projektowania od właściwych organów i instytucji.,

g) uzyskanie wstępnej akceptacji dla przyjętych rozwiązań projektowych,

h) zestawienie szacunkowych planowanych kosztów robót budowlanych.

3) wykonanie i/lub pozyskanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji:

a) badań geologicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji,

b) uzgodnień, opinii oraz materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania zakresu robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w szczególności: warunków od gestorów sieci na potrzeby wykonania zamówienia,

c) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub opinii o braku konieczności uzyskania

d) inwentaryzacji zieleni,

e) Programu Funkcjonaln-Użytkowego oraz zestawienia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (zbiorcze zestawienia kosztów) zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

f) zestawienia działek ulegających podziałowi z określeniem powierzchni działek oraz ich właścicieli,

4) zapewnienie stałego kontaktu i współdziałanie z pracownikami Urzędu Gminy w zakresie przygotowywania koncepcji, PFU oraz zestawienia kosztów,

5) zapewnienie współpracy z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU). Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 

2. Program Funkcjonalno-Użytkowy ma zawierać m.in.:

1) stronę tytułową, która obejmuje:

a) nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego,

b) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno – użytkowy,

c) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót,

d) nazwę Zamawiającego oraz jego adres,

e) imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno – użytkowy,

f) spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego,

2) część opisową obejmującą: opis ogólny przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w tym zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i przekroje wraz z proponowanymi wymiarami. Lokalizacje sieci zewnętrznych i urządzeń zewnętrznych. Należy opisać rozwiązania techniczne, propozycje rozwiązań materiałowych odnoszące się do wszystkich elementów obiektów, ich wykończenia, instalacji, zagospodarowania całości terenu itp. Opis zawierać ma szczegółowe informacje definiujące parametry obiektu i uzbrojenia;

3) część informacyjną, do której załączone będą dokumenty i informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych oraz obliczenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

 

3. Odnośnie przedmiotu zamówienia Wykonawca w trakcie ogłoszonego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i budowlanych oraz w trakcie realizacji prac projektowych i budowlanych, zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym poprzez:

1) udzielanie odpowiedzi, jeżeli w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych (wykonawstwo) wpłyną pytania dotyczące dokumentacji objętej niniejszym postępowaniem, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty uzyskania treści pytania,

2) wykonanie niezbędnych zmian w dokumentacji lub opracowywanie rozwiązań alternatywnych, rozumianych jako konieczne, a niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowywania PFU w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

3) udzielanie odpowiedzi, jeżeli w trakcie prowadzonych przez wykonawcę prac projektowych i robót budowlanych (wykonawstwo) wystąpią pytania dotyczące dokumentacji objętych niniejszym postępowaniem, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty uzyskania treści pytania.

 

4. Dokumentację należy sporządzić w zakresie zgodnym w szczególności z:

1) zasadami sztuki budowlanej,

2) współczesną wiedzą techniczną,

3) obowiązującymi normami i przepisami branżowymi,

4) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

6) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

7) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

8) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

9) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

10) ustawą Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 1-3 oraz ust. 5 art. 30 ust. 1-4, ust. 8 pkt.1, ust. 9 pkt 1, w szczególności dot. zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (w formule „zaprojektuj i wybuduj”).

 

  1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wskazanej niżej ilości opracowań :

1) mapę do celów projektowych – 1 egz. w wersji papierowej,

2) opracowane dwie koncepcje – po 2 egz. w wersji papierowej,

3) opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zestawienie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych - 2egz. w wersji papierowej,

4) całość dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu dodatkowo na płycie CD, w formacie pdf, przy czym każdy element opracowania projektowego zapisany ma być w jednym pliku odpowiadającym opracowaniu w formie tradycyjnej, czyli plik elektronicznypo wydrukowaniu powinien być tożsamy co do zawartości z opracowaniem tradycyjnym, który przedstawia. Rozmiar pojedynczych plików nie powinien być większy niż 10 MB. Rysunki należy przekazać w formacie DWG i PDF. Format plików DWG należy zapisać w wersji nie nowszej niż 2013.

6. W dokumentacji należy uwzględnić wszystkie prace, które będą niezbędne do zrealizowania zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

7. W materiałach stanowiących przedmiot umowy nie dopuszcza się przywoływania norm i przepisów w formie ogólnej, rozwiązania muszą być opisane rysunkowo i słownie w sposób szczegółowy i jednoznaczny.

8. W dokumentacji Wykonawca winien opisać cechy i właściwości przedmiotu w sposób uwzględniający wymogi określone normami, natomiast dokonanie opisu przedmiotu umowy za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zachowania hierarchii określonej w tych przepisach, a także dopuszczenia rozwiązań równoważnych opisanych przez Wykonawcę, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania koncepcji oraz PFU w trakcie opracowywania, tj. co najmniej czterokrotne spotkanie Wykonawcy (w osobie Projektanta wskazanego w § 5 ust. 2 umowy) z przedstawicielami Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku celem konsultacji rozwiązań projektowych.

10. Jeśli w trakcie opracowywania PFU zaistnieje konieczność zmiany wcześniej uzgodnionych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

Pełniący Funkcję Burmistrza Ozimka

                                                                                                                         /-/ Zbigniew Kowalczyk