Data wydruku: 2024-07-23 12:54:29

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, położonej w Dylakach, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Ozimek:

1. Działka nr 777/102 km 4 o powierzchni 0,0145 ha, położona we wsi Dylaki, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00074868/6.

2.Powyższa działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dylaki przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3.Cena nieruchomości wynosi 2.800zł.

4.Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.

5.Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 02 listopada 2017 r.

6.Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni, począwszy od dnia 21 września 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek,oraz

zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl.