Data wydruku: 2024-06-22 05:09:42

24 sierpnia 2020 r.

Załączniki:
Projekt uchwały wsprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek (druk nr 1) (4,57 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 20

Projekt uchwały wsprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek (druk nr 1a) (4,86 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-24 09:21 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 2) (2,50 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 22

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (druk nr 3) (732,20 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 24

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów (druk nr 4) (3,33 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 21

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów (druk nr 4a) (3,47 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-24 09:21 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek" (druk nr 5) (16,19 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 17

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub zarządzcą jest Gmina Ozimek, warunków i zasad korzystania z nich (druk nr 6) (187,71 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub zarządzcą jest Gmina Ozimek, warunków i zasad korzystania z nich (druk nr 6a) (1,55 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-24 09:21 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 7) (485,46 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 14

Projekt uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 8) (427,04 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 14

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (druk nr 9) (775,44 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 15

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych na kadencje 2020-2023 (druk nr 10) (535,21 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 11) (130,10 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego (druk nr 12) (36,19 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (druk nr 13) (592,72 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 14) (5,12 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ozimke w ramach pomocy de minimis (druk nr 15) (79,81 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (druk nr 16) (998,63 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:29 Liczba pobrań: 13