Data wydruku: 2024-06-22 04:24:54

Czerwiec 2018

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2017 rok (druk nr 1) (34,84 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-06-15 09:37 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2017 rok (druk nr 2) (39,32 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-06-15 09:37 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli (druk nr 3) (56,56 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-06-15 09:38 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek (druk nr 4) (90,29 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-06-15 09:38 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ozimek (druk nr 5) (68,27 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-06-15 09:38 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ozimek (druk nr 6) (63,30 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-06-15 09:38 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym, a także okreslenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (druk nr 7) (961,21 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-06-15 09:38 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej pod nazwą "TRIAS" w Krasiejowie (druk nr 8) (55,96 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-06-15 09:38 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok (druk nr 9) (1,07 MB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-06-15 09:38 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 10) (492,76 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-06-15 09:38 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Burmistrza Ozimka (druk nr 11) (159,38 kB)

załączył: Justyna Widera, Insp. ds. ochrony środowiska dnia 2018-06-15 09:38 Liczba pobrań: 19