Data wydruku: 2024-07-19 11:06:01

Informacje ogólne

Zapraszamy mieszkańców Ozimka do zgłaszania zadań inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Na przedsięwzięcia polegające min. na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie elementów infrastruktury gminnej w budżecie przeznaczyliśmy środki w wysokości 250 000,00 złotych. Wartość jednego zadania nie może przekroczyć 70 000,00 zł.

Projekt musi być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zaplanowany z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Przedsięwzięcie musi być zlokalizowane na terenie miasta i realizowane wyłącznie na terenie, do którego Gmina Ozimek posiada tytuł prawny do dysponowania. W przypadku terenów stanowiących własność gminy, które zostały oddane innemu podmiotowi do korzystania można zgłosić pomysł do realizacji na tym terenie. Podmiot ten jednak musi wyrazić zgodę na realizację zadania oraz zobowiązać się do przejęcia obowiązków w zakresie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, przeprowadzeniem przeglądów, napraw, konserwacji oraz ubezpieczeniem wyposażenia i urządzeń. Inwestycja musi dotyczyć ogólnodostępnych przestrzeni.

Zgłoszone propozycje projektów do budżetu będą sprawdzone czy spełnią warunki określone w regulaminie, te które przejdą pomyślnie weryfikację zostaną przedstawione mieszkańcom, którzy poprzez głosowanie wybiorą zadania do realizacji.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu. Zgłoszone zadanie po realizacji nie może generować kosztów niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości zadania.

Zgłoszenie będzie uznane za ważne jeżeli zostanie złożone na właściwym formularzu i otrzyma poparcie minimum siedmiu mieszkańców miasta Ozimek. Podpis wnioskodawcy nie jest liczony jako głos poparcia. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą rozpatrywane.

Następnie zadania będą oceniane pod kątem możliwości ich realizacji, wnioskodawcy mogą być poproszeni o wyjaśnienia bądź uzupełnienie informacji. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną odrzucone zostaną o tym poinformowani i będą mogli skorzystać z procedury odwoławczej. Okres weryfikacji wniosków kończy publikacja zadań, które będą podlegać głosowaniu.

Głosowanie będzie się odbywać w formie elektronicznej przez 21 dni. Formularz głosowania będzie udostępniony na stronie urzędu. Będzie można wybrać tylko jedno zadanie. Jeżeli ktoś zagłosuje kilkukrotnie, wówczas żaden z głosów nie będzie brany pod uwagę jako głos ważny. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Należy pamiętać o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pod uwagę będą brane tylko i wyłącznie głosy mieszkańców miasta Ozimek.

O tym, że dany projekt będzie realizowany decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

 

Formularze zgłoszeniowe w wersji edytowalnej będą do pobrania na stronie internetowej www.ozimek.pl w zakładce Budżet Obywatelski Miasta Ozimka. Czyste druki będzie można również otrzymać w Punkcie Informacji Urzędu.

Wypełniony formularz wraz z listą poparcia można będzie złożyć w dniach 5-18 grudnia br. w Punkcie Informacji Urzędu lub korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

z dopiskiem „Budżet Obywatelski Ozimka 2024”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.bo.ozimek.pl  lub www.ozimek.pl (zakładka Budżet Obywatelski Miasta Ozimka) gdzie został umieszczony Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka  na rok 2024.