Data wydruku: 2024-07-15 07:24:03

Strategia Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2023-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 

Burmistrz  Ozimka zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

 

Strategia Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2023-2030
wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko

 

Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2023-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko.

 

Z projektem dokumentu można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B Punkt Informacji Urzędu w godzinach urzędowania.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretarz@ugim.ozimek.pl

 

UWAGI BĘDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ:

  • poprzez formularz elektroniczny:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/ozimek_sr_prognoza_oos

  • poprzez formularz papierowy dostarczając go do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku lub przesyłając na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek lub na adres mailowy sekretarz@ugim.ozimek.pl.

 

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 4 maja 2023r.

 

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ozimka.

Załączniki:
Strategia Rozwoju Gminy Ozimek (7,09 MB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2023-04-12 11:55 Liczba pobrań: 127

OOŚ Strategia Ozimek (4,57 MB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2023-04-12 11:55 Liczba pobrań: 31

Formularz (16,36 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2023-04-12 11:56 Liczba pobrań: 11