Ogłoszenia o naborze

Ogloszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w GZO w Ozimku.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 20 listopada 2012r.

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy -

zastępcy dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku.

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy.

Data publikacji ogłoszenia: 20.11.2012r.

Termin składania ofert: 30.11.2012r.

 

1. Wymagania niezbędne (konieczne):

1)       wykształcenie wyższe;

2)       staż pracy/doświadczenie zawodowe – zgodnie z wymaganiami określonymi w § 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) dla kierowniczych stanowisk urzędniczych,

3)       obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)       brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

7)       cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)       znajomość przepisów w zakresie oświaty: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 26 czerwca Kodeks pracy,

2)       znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego,

3)       brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,

4)       biegła obsługa komputera tj. umiejętność obsługi programów biurowych, poczty elektronicznej, pracy w środowisku sieciowym oraz podstawowych urządzeń biurowych,

5)       samodzielność, operatywność, dyspozycyjność;

6)       posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)       Zastępca Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku (dalej GZO) podejmuje czynności Dyrektora GZO pod nieobecność Dyrektora lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Dyrektora.

2)       Zastępca Dyrektora GZO sprawuje bezpośredni nadzór nad stanowiskami ds. oświatowych.

3)       Do zadań Zastępcy Dyrektora GZO w szczególności należy:      

a)       przygotowanie dotyczących oświaty projektów uchwał Rady Miejskiej w Ozimku i zarządzeń Burmistrza oraz materiałów wnoszonych pod obrady Rady i komisji, wdrażanie zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Ozimku i zarządzeń Burmistrza oraz wniosków komisji, a także przygotowanie projektów umów, porozumień oraz monitorowanie ich realizacji;

b)       sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań w zakresie spraw organizacyjnych  szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ozimek, nadzoru nad ich działalnością w zakresie spraw administracyjnych, w tym gospodarowania mieniem oraz organizacji pracy;

c)       prowadzenie zbioru dokumentów tj. aktów założycielskich, statutów, regulaminów poszczególnych szkół i placówek oraz nadzór nad ich aktualizacją;

d)       wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z utworzeniem lub likwidacją szkoły przez gminę oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły;

e)       prowadzenie spraw dotyczących publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywanie zadań w zakresie otrzymywania i przekazywania dotacji z i do innych gmin;

f)        realizacja zadań w zakresie sprawozdawczości oświatowej,

g)       zapewnianie kształcenia dzieciom i młodzieży, w tym zapewnienie, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, odpowiedniej formy kształcenia zamieszkałym na ternie gminy dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

h)       kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16–18 lat zamieszkałą na terenie gminy oraz wykonywanie zadań związanych z egzekucją w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

i)         prowadzenie spraw związanych z realizacją Rządowych programów („Wyprawka szkolna”, „Radosna Szkoła” itp.);

j)         organizowanie eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek,

k)       bieżące współdziałanie z dyrektorami przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Ozimek,

l)         prowadzenie spraw osobowych dyrektorów przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora przedszkola/szkoły;

m)     prowadzenie postępowań w sprawach awansu zawodowego nauczycieli,

n)       organizację doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek;

o)       prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, zmierzającego do wydania decyzji przez Burmistrza;

p)       pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Danych GZO oraz udostępnianie i udzielanie informacji, w tym informacji publicznej.

 

4. Warunki pracy:

Nazwa stanowiska

Zastępca Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

Środowisko pracy

Miejsce i godziny pracy – na terenie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B, II piętro, w stałych godzinach 7:30 – 15:30.

W miejscu pracy znajdują się posiada pomieszczenia biurowe, w których wykonywana jest praca, oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, winda, schody.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów.

Środki pracy

Komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracownika wymaga się braku wskazań lekarskich do pracy na stanowisku kierowniczym. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

Pozostałe warunki

normy czasu pracy - czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy

wypłata wynagrodzenia - raz w miesiącu, w ostatnim jego dniu roboczym, przelewem na wskazane konto lub w kasie Gminnego Zakładu Oświaty,

urlop wypoczynkowy – wymiar urlopu wynosi:

a)     20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

b)     26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat;

długość okresu wypowiedzenia – okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

a)     2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

b)     1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

c)     3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

układ zbiorowy pracy – nie dotyczy,

praca nocna nie dotyczy,

sposób potwierdzania przybycia do pracy i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy – własnoręcznym podpisem na liście obecności oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).

 

  1. 5.       W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZO, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
  2. 6.       Wymagane dokumenty:

1)       uzasadnienie przystąpienia do naboru – list motywacyjny;

2)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o doświadczeniu zawodowym;

3)       kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego na stronie www.bip.ozimek.pl lub możliwego do pobrania w GZO p. 212;

4)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata;

5)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia;

6)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

7)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym;

8)       oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

9)       oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);

11)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

12)   w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.), dodatkowo kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

13)   spis wszystkich dokumentów zawartych w ofercie kandydata.

  1. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

1)       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2)       Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

                Aplikacja nie zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

8.   Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 30 listopada 2012r. do godziny 15.00, pod adresem: Gminny Zakład Oświaty w Ozimku, 46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B, pokój 212, w zaklejonych kopertach z adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku”. Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku (datę wpływu do GZO w Ozimku). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

Z regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie GZO (adres jak wyżej, p. 212).

 

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w terminie 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów

 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie www.bip.ozimek.pl oraz na tablicy ogłoszeń GZO w terminie do dnia 10 grudnia 2012r.

 

Dyrektor GZO w Ozimku

/ - / Dorota Kowalczyk

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 327 371