Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

W GMINNYM ZAKŁADZIE OŚWIATY W OZIMKU

Z DNIA 09.10.2020 R.

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek

 

Data publikacji ogłoszenia:  09X 2020 r.

Termin składania ofert:  22 X 2020 r.

 

 1.        Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
 •          nazwa stanowiska – inspektor ds. oświatowych
 •          wymiar czasu pracy:  1 etat, pełny wymiar czasu pracy.

 

 1.        Wymagania niezbędne (konieczne):

1)      wykształcenie  wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym),

2)      doświadczenie zawodowe - minimum dwuletni staż pracy,

3)      obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4)      korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia.

 

 1.        Wymagania dodatkowe:

1)        znajomość przepisów, w szczególności:

 •          Kodeks postępowania administracyjnego,
 •          ustawy o finansach publicznych,
 •          ustawy Prawo zamówień publicznych,
 •          ustawy o samorządzie gminnym,
 •          ustawy o pracownikach samorządowych,
 •          Kodeks Pracy,
 •          ustawy w zakresie oświaty ( min. Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa prawo oświatowe, ustawa o finansowaniu oświaty).

2)      znajomość innych regulacji, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku,

3)      wiedza z zakresu funkcjonowania oświaty w gminie Ozimek,

 

4)      mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku w oświacie lub w organie prowadzącym samorządowe szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny,

5)      predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia, zdolności organizacyjne i mediacyjne,

6)      inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

7)      mile widziane referencje,

8)      wysokie kompetencje społeczne w relacjach z pracownikami i klientami,

9)      wysoka odporność na stres,

10)   wysoka kultura osobista, obowiązkowość, dyspozycyjność.

 

 

 1.        Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  
 • przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Ozimku i zarządzeń Burmistrza zgodnie z kompetencjami gminy określonymi w ustawie Prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych,  o systemie  oświaty,  Karta Nauczyciela  oraz rozporządzeniach wydanych na ich podstawie,
 • przygotowanie projektów umów, porozumień oraz monitorowanie ich realizacji,
 • sprawdzanie przedkładanych przez dyrektorów Jednostek projektów arkuszy organizacyjnych oraz aneksów do arkuszy na dany rok szkolny,  
 • organizacja konkursów przedmiotowych na szczeblu gminnym dla uczniów szkół podstawowych,
 • przygotowanie i obsługa postępowania konkursowego wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Jednostki oraz prowadzenie postępowania w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub przedszkola,
 • rekrutacja  do klas I szkół podstawowych,
 • rekrutacja do przedszkoli, w tym wskazanie miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym kandydatom nieprzyjętym w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • zapewnienie kształcenia dzieciom i młodzieży, w tym zapewnienie na wniosek rodziców odpowiedniej formy kształcenia zamieszkałym na terenie gminy dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym,
 • sprawdzanie poprawności wprowadzania przez szkoły i przedszkola danych do SIO będących podstawą do naliczania subwencji oświatowej na następny rok budżetowy,
 • przygotowanie wniosków o przyznanie środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej,
 • przygotowanie wniosków do MEN i Kuratora Oświaty o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • naliczanie funduszu nagród na dany rok kalendarzowy, a także rozpatrzenie wniosków o nagrodę Burmistrza Ozimka oraz przygotowanie propozycji wysokości nagrody,
 • przygotowywanie propozycji oceny dyrektora Jednostki,
 • monitorowanie wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz sporządzanie sprawozdań rocznych,
 • rozpatrywanie wniosków nauczycieli o dofinansowanie kosztów kształcenia oraz przygotowanie propozycji kwot dofinansowania,
 • opracowanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i przedszkolach,
 • prowadzenie zbioru dokumentów tj. aktów założycielskich, statutów oraz nadzór nad ich aktualizacją,
 • wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z utworzeniem lub likwidacją szkoły przez gminę oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły,
 • przygotowywanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia  skarg, wniosków i interpelacji,
 • przekazywanie na stronę internetową bieżących informacji dotyczących oświaty,
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 1.        Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 •          nazwa stanowiska -  inspektor ds. oświatowych.
 •          środowisko pracy :

- miejsce pracy : praca wykonywana jest na terenie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku,    

  ul. ks. Jana  Dzierżona 4B, II piętro,

- godziny pracy: poniedziałek  7:30 – 17:00; od wtorku do czwartku  7:30 – 15:30;

  piątek 7:30 – 14:00,

- w miejscu pracy znajdują się pomieszczenia biurowe, w których wykonywana jest praca,  

  oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, schody,

- osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy , sprzęt biurowy,

  pracuje na dokumentach, przyjmuje klientów, praca przy komputerze powyżej 4 godzin   

  dziennie.

 •          przewidywany termin zatrudnienia – listopad 2020 r.
 •          środki pracy:  komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej,
 •          wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne:

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Na tym stanowisku, prócz ogólnego dobrego stanu zdrowia brak jest szczególnych wymagań zdrowotnych. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym oraz odporność na stres.

 

 1.        W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

 

 1.        Wymagane dokumenty:

1)      podpisany odręcznie list motywacyjny,

2)      podpisany odręcznie życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni;

3)      kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru (kwestionariusz osobowy - pobierz) możliwego do pobrania w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku w pokoju 204,

4)      kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,  zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

5)      kserokopie dokumentów , poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie dokumentów, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP),

7)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

9)      kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, dodatkowo kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem),

10)   spis wszystkich dokumentów zawartych w ofercie.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) i kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:

 •          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 •          Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku podczas procesu rekrutacji (jeżeli w CV będzie zdjęcie).
 •          Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019, poz. 1282 ze zm.).

Aplikacja nie  zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

 1.        Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata  oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora ds. oświatowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku” osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B lub przesłać  listownie na adres:

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B , 46-040 Ozimek

w terminie do dnia 22 X 2020 roku do godz. 15.00.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku (data wpływu do GZO).

Dokumenty doręczone po ww. terminienie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

 

 1.        Dodatkowe informacje:

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie www.bip.ozimek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B.

 

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję, że:

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku z prowadzoną rekrutacją  w Gminnym Zakładzie Oświaty  w Ozimku jest Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty.

 

2.Z administratorem – Dyrektorem Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku można skontaktować się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres email: gzo@gzo.ozimek.pl

 

3.Administrator – Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w  Ozimku wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodjb@ugim.ozimek.pl, tel. 774622839  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

4.Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

 

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

6.Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko.

 

7. Przysługuje Pani/u, prawo:

 •          dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 •          żądania ich sprostowania,
 •          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 •          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

8.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/a danych osobowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku.

Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na wyżej wymienione  stanowisko.

 

10.Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

Ozimek, dnia 2020-10-09

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie GZO (PDF, 111,93 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2020-10-12 12:33 Liczba pobrań: 10

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie GZO (WORD, 45,50 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2020-10-12 12:33 Liczba pobrań: 11

 • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
 • |
 • Licznik odwiedzin: 63 327 349