Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku z dnia 10.07.2020 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

W GMINNYM ZAKŁADZIE OŚWIATY W OZIMKU

Z DNIA 10.07.2020 R.

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek

 

Data publikacji ogłoszenia:  10VII 2020 r.

Termin składania ofert:  23 VII 2020 r.

 

 1.        Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
 •          nazwa stanowiska – inspektor ds. kadrowo-administracyjno-księgowych
 •          wymiar czasu pracy:  1 etat, pełny wymiar czasu pracy.

 

 1.        Wymagania niezbędne (konieczne):

1)      wykształcenie  wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

2)      doświadczenie zawodowe - minimum trzyletni staż pracy,

3)      obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4)      korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opina.

 

 1.        Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów z zakresu:  Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,  oraz innych regulacji, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku, a także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

2)      mile widziane doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w prowadzeniu kadr oraz spraw związanych z ochroną danych osobowych,

3)      wiedza z zakresu funkcjonowania oświaty w gminie Ozimek,

4)      predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia,

5)      inicjatywa i umiejętność podejmowania decyzji,

6)      mile widziane referencje,

7)      kompetencje społeczne w relacjach z pracownikami i klientami,

8)      odporność na stres.

9)      wysoka kultura osobista, obowiązkowość, dyspozycyjność.

 

 

 

 

 

 1.        Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 •          prowadzenie kadr pracowników Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku;
 •          prowadzenie i przechowywanie teczek akt osobowych dyrektorów Jednostek,
 •          prowadzenie dokumentacji i ewidencji nieobecności w pracy dyrektorów Jednostek,
 •          prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych (RODO),
 •          analiza i kontrola prawidłowości wysokości opłat, naliczonych przez dyrektora Jednostki za pobyt i wyżywienie dziecka w Jednostce;
 •          sprawdzenie prawidłowości danych zawartych w dziennych raportach żywieniowych sporządzanych przez intendenta Jednostki, poprzez porównanie z kosztami żywności zaksięgowanymi w dokumentach zakupu i miesięcznymi inwentaryzacjami stanu magazynu,
 •          kontrola różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami żywności wynikającymi z raportów dziennych Jednostki, a kwotą naliczenia za wyżywienie (nadwyżki, braki),
 •          przeprowadzanie weryfikacji prawidłowości prowadzenia gospodarki żywieniowej w Jednostce,
 •          przygotowywanie kopii dokumentów, zestawień, innej dokumentacji pomocniczej dla Jednostki, w celu przekazania informacji lub w procesie weryfikacji danych,
 •          właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów oraz ich archiwizowanie,
 •          prowadzenie archiwum,
 •          zastępstwo pracownika obsługującego Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w razie jego nieobecności,
 •          zastępstwo pracownika do spraw administracyjno-księgowych w razie jego nieobecności.

 

 1.        Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 •          Nazwa stanowiska -  inspektor ds. kadrowo-administracyjno-księgowych.
 •          Środowisko pracy :

- miejsce pracy : praca jest wykonywana na terenie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B, II piętro,

- godziny pracy: poniedziałek  7:30 – 17:00; od wtorku do czwartku  7:30 – 15:30;

piątek 7:30 – 14:00

- w miejscu pracy znajdują się pomieszczenia biurowe, w których wykonywana jest praca, oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, schody,

- osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy , sprzęt biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje klientów, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 •          Przewidywany termin zatrudnienia – wrzesień 2020 r.
 •          Środki pracy:  komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej,
 •          Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne:

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

 

 1.        W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

 1.        Wymagane dokumenty:

1)      podpisany odręcznie list motywacyjny,

2)      podpisany odręcznie życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni;

3)      kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru (kwestionariusz osobowy) możliwego do pobrania w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku w pokoju 208A,

4)      kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,  zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

5)      kserokopie dokumentów , poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie dokumentów, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP),

7)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

9)      kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, dodatkowo kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem),

10)   spis wszystkich dokumentów zawartych w ofercie.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) i kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:

 •          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 •          Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku podczas procesu rekrutacji (jeżeli w CV będzie zdjęcie).
 •          Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019, poz. 1282 ze zm.).

Aplikacja nie  zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

 1.        Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata  oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora ds. kadrowo-administracyjno-księgowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku”   osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B lub przesłać  listownie na adres:

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B , 46-040 Ozimek

w terminie do dnia 23 VII 2020 roku do godz. 15.00.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku (data wpływu do GZO).

Dokumenty doręczone po ww. terminienie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

 

 1.        Dodatkowe informacje:

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie www.bip.ozimek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B.

 

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję, że:

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku z prowadzoną rekrutacją  w Gminnym Zakładzie Oświaty  w Ozimku jest Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty.

 

2.Z administratorem – Dyrektorem Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku można skontaktować się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres email: gzo@gzo.ozimek.pl

 

3.Administrator – Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w  Ozimku wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodjb@ugim.ozimek.pl, tel. 774622839  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

4.Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

 

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

6.Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko.

 

7. Przysługuje Pani/u, prawo:

 •          dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 •          żądania ich sprostowania,
 •          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 •          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

8.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/a danych osobowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku.

Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na wyżej wymienione  stanowisko.

 

10.Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

Ozimek, dnia 2020-07-10

 • Data aktualizacji: 2020-10-23 21:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 896 213