Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku z dnia 10.07.2020 R.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE  

W GMINNYM ZAKŁADZIE OŚWIATY W OZIMKU

Z DNIA 10.07.2020 R.

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek

 

Data publikacji ogłoszenia:  10VII 2020 r.

Termin składania ofert:  23 VII 2020 r.

 

 1.        Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
 •          nazwa stanowiska – kierownik zespołu ds. oświatowych
 •          wymiar czasu pracy:  1 etat, pełny wymiar czasu pracy.

 

 1.        Wymagania niezbędne (konieczne):

1)      wykształcenie  wyższe magisterskie;

2)      staż pracy/ doświadczenie zawodowe – zgodnie z wymaganiami określonymi w § 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019, poz. 1282 ze zm.) dla kierowniczych stanowisk urzędniczych,

3)      obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4)      korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opina.

 

 1.        Wymagania dodatkowe:

1)        znajomość przepisów, w szczególności:

 •          Kodeks postępowania administracyjnego,
 •          ustawy o finansach publicznych,
 •          ustawy Prawo zamówień publicznych,
 •          ustawy o samorządzie gminnym,
 •          ustawy o pracownikach samorządowych
 •          Kodeks Pracy
 •          ustaw w zakresie oświaty ( min. Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa prawo oświatowe, ustawa o finansowaniu oświaty)
 •          oraz innych regulacji, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku, a także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

2)      wiedza z zakresu funkcjonowania oświaty w gminie Ozimek,

3)      mile widziane co najmniej dwuletnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,

 

4)      mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku w oświacie lub w organie prowadzącym samorządowe szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny,

5)      predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia, zdolności organizacyjne i mediacyjne,

6)      inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

7)      mile widziane referencje,

8)      wysokie kompetencje społeczne w relacjach z pracownikami i klientami,

9)      wysoka odporność na stres.

10)   wysoka kultura osobista, obowiązkowość, dyspozycyjność,

 

 

 1.        Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  

1)      Kierownik zespołu ds. oświatowych sprawuje bezpośredni nadzór nad stanowiskami ds. oświatowych.

2)      Do zadań kierownika zespołu ds. oświatowych należy:

 •          koordynacja działań nad tworzeniem projektów uchwał Rady Miejskiej w Ozimku i zarządzeń Burmistrza Ozimka oraz materiałów wnoszonych pod obrady Rady i komisji, wdrażanie zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Ozimku i zarządzeń Burmistrza Ozimka oraz wniosków komisji;
 •          przygotowanie projektów umów, porozumień oraz monitorowanie ich realizacji;
 •          prowadzenie zbioru dokumentów to jest aktów założycielskich, statutów, regulaminów poszczególnych szkół i placówek oraz nadzór nad ich aktualizacją;
 •          realizacja zadań w zakresie sprawozdawczości oświatowej;
 •          koordynacja, w tym sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych w Systemie Informacji Oświatowej, będących podstawą do naliczania subwencji oświatowej na następny rok budżetowy;
 •          prowadzenie spraw dotyczących projektów arkuszy organizacyjnych oraz aneksów do arkuszy na dany rok szkolny przedkładanych przez dyrektorów Jednostek;
 •          koordynacja działań w zakresie zapewniania kształcenia dzieciom i młodzieży, w tym zapewnienie, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, odpowiedniej formy kształcenia zamieszkałym na terenie gminy dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 •          prowadzenie spraw dotyczących publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywanie zadań w zakresie otrzymywania i przekazywania dotacji z i do innych gmin;
 •          koordynacja działań związanych z kontrolą spełniania obowiązku nauki uregulowanego w prawie oświatowym oraz wykonywanie zadań związanych z egzekucją w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 •          monitorowanie i rozliczania środków z dotacji celowych, programów Rządowych oraz rezerwy oświatowej subwencji ogólnej;
 •          organizowanie eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek;
 •          przygotowanie i obsługa postępowania konkursowego wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Jednostki oraz prowadzenie postępowania w sprawie przedłożenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub przedszkola;
 •          przygotowywanie propozycji oceny dyrektora Jednostki;
 •          nadzór nad przygotowaniem wniosków do MEN i Kuratora Oświaty o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli;
 •          nadzór nad naliczaniem funduszu nagród na dany rok kalendarzowy, rozpatrzenie wniosków o nagrodę Burmistrza Ozimka oraz przygotowanie propozycji wysokości nagrody;
 •          prowadzenie postępowań w sprawach awansu zawodowego nauczycieli;
 •          koordynacja działań w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
 •          koordynacja działań podjętych w temacie dofinansowania kosztów kształcenia; nauczycieli oraz przygotowywania propozycji kwot dofinansowania;
 •          koordynacja postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, zmierzających do wydania decyzji przez Burmistrza Ozimka;
 •          koordynacja naboru do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 •          wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z utworzeniem lub likwidacją szkoły przez gminę oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły;
 •          nadzór nad przygotowywaniem i przekazywaniem na stronę internetową informacji oświatowych;
 •          bieżące współpraca z dyrektorami Jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Ozimek.

 

3)      Kierownik zespołu ds. oświatowych podejmuje czynności Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku podczas jego nieobecności lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Dyrektora.

 

 1.        Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 •          Nazwa stanowiska -  kierownik zespołu ds. oświatowych.
 •          Środowisko pracy :

- miejsce pracy : praca jest wykonywana na terenie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B, II piętro,

- godziny pracy: poniedziałek  7:30 – 17:00; od wtorku do czwartku  7:30 – 15:30;

piątek 7:30 – 14:00

- w miejscu pracy znajdują się pomieszczenia biurowe, w których wykonywana jest praca, oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, schody,

- osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy , sprzęt biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje klientów, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 •          Przewidywany termin zatrudnienia – wrzesień 2020 r.
 •          Środki pracy:  komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej,
 •          Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne:

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym oraz odporność na stres.

 

 1.        W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

 1.        Wymagane dokumenty:

1)      podpisany odręcznie list motywacyjny,

2)      podpisany odręcznie życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni;

3)      kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru (kwestionariusz osobowy) możliwego do pobrania w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku w pokoju 208A,

4)      kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,  zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

5)      kserokopie dokumentów , poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie dokumentów, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP),

7)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020, 2473, z 2020 r. poz. 284.),

10)   kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, dodatkowo kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem),

11)   spis wszystkich dokumentów zawartych w ofercie.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) i kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:

 •          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 •          Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku podczas procesu rekrutacji (jeżeli w CV będzie zdjęcie).
 •          Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019, poz. 1282 ze zm.).

Aplikacja nie  zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

 1.        Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata  oraz z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika zespołu ds. oświatowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku”   osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B lub przesłać  listownie na adres:

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B , 46-040 Ozimek

w terminie do dnia 23 VII 2020 roku do godz. 15.00.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku (data wpływu do GZO).

Dokumenty doręczone po ww. terminienie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

 

 1.        Dodatkowe informacje:

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie www.bip.ozimek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B.

 

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję, że:

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku z prowadzoną rekrutacją  w Gminnym Zakładzie Oświaty  w Ozimku jest Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty.

 

2.Z administratorem – Dyrektorem Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku można skontaktować się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres email: gzo@gzo.ozimek.pl

 

3.Administrator – Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w  Ozimku wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodjb@ugim.ozimek.pl, tel. 774622839  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

4.Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wyżej wymienione kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

 

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

6.Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko.

 

7. Przysługuje Pani/u, prawo:

 •          dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 •          żądania ich sprostowania,
 •          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 •          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

8.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/a danych osobowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku.

Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na wyżej wymienione  stanowisko.

 

10.Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

Ozimek, dnia 2020-07-10

 

 • Data aktualizacji: 2020-10-23 21:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 896 388