Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. kultury fizycznej i sportu na kompleksie boisk Orlik 2012 w Referacie środków pomocowych, spraw społecznych i obsługi jednostek pomocniczych gminy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku

U r z ą d   G m i n y  i  M i a s t a   w  O z i m k u,

z siedzibą przy ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

o g ł a s z a   n a b ó r   k a n d y d a t a   d o   p r a c y

 

na stanowisko podinspektora ds. kultury fizycznej i sportu na kompleksie boisk „Orlik 2012”

w Referacie środków pomocowych, spraw społecznych i obsługi jednostek pomocniczych gminy

Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:      1 etat – pełny wymiar czasu pracy

 

Data publikacji ogłoszenia:                          02.06.2020 r.

 

Termin składania ofert do:                          15.06.2020 r.

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 

1)   organizacja, szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,

2)   działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,

3)   organizację imprez, turniejów, mistrzostw

4)   włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie kompleksu boisk Orlik

5)   współpracę z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,

6)   koordynowanie prac porządkowych, dbanie o ład i porządek na terenie kompleksu boisk Orlik w Ozimku oraz wokół niegoutrzymywanie w należytym stanie boisk należących do kompleksu boisk Orlik w Ozimku  tj. konserwacja, drobne naprawy itp. utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczeń budynku socjalnego na terenie kompleksu boisk Orlik w Ozimku, dokonywanie bieżących napraw,

7)   przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko- Orlik 2012” w Ozimku

8)   doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych

9)   prowadzenie wymaganej dokumentacji, ustalenie harmonogramu korzystania z obiektu

10)    powadzenie rezerwacji korzystania z boisk

11)    dysponowanie sprzętem sportowym,

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

1)      wykształcenie :  wyższe  - na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską

2)      obligatoryjne uprawnienia:udokumentowany staż pracy z dziećmi i młodzieżą na stanowisku trenera, instruktora bądź nauczyciela

3)      obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

7)      prawo jazdy kat. B

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 •       znajomość przepisów prawa w zakresie sportu, organizowania imprez sportowych i masowych oraz funkcjonowania samorządu gminnego i administracji publicznej,
 •       znajomość przepisów:, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pracownikach samorządowych,
 •          sumienność, systematyczność, terminowość, bezstronność, samodzielność, komunikatywność, chęć podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia;
 •          umiejętność: planowania i organizacji pracy, stosowania odpowiednich przepisów, pracy w zespole
 •          dobra znajomość obsługi komputera m.in. w zakresie MS Office (Word, Excel), Internetu, poczty elektronicznej, elektronicznego obiegu dokumentów.
 •          terminowość, dokładność, odpowiedzialność
 •          umiejętność pracy w zespole

 

Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. kultury fizycznej i sportu

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. kultury fizycznej i sportu na kompleksie „Orlik 2012”

Środowisko pracy

Godziny pracy od poniedziałku do niedzieli – przeciętnie 5 dni w tygodniu , tj 40 godzin-  praca jest wykonywana na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe oraz kompleks boisk Orlik, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, schody, szatnie. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje użytkowników kompleksu, dba o właściwy stan pomieszczeń oraz boisk kompleksu

Środki pracy

Komputer z drukarką, kserokopiarka, skaner i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej oraz sprzęt sportowy będący na wyposażeniu kompleksu – wydawany użytkownikom

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym oraz sprawność fizyczna.

 

Oferta kandydata musi zawierać:

 

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)      kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego na stronach www.bip.ozimek lub możliwego do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku ,

4)      kserokopie świadectw pracy,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw , którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

7)      inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach , uprawnieniach , jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych ,

8)      oświadczenie kandydata stwierdzające , iż posiada pełną zdolność do czynności prawnychoraz korzysta z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych , wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

11)  kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1282)

12)  spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie przez kandydata

 

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

o   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1781 )

 • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (tj.
  Dz. U. z 2019, poz. 1282)

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku,
w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia
jest niższy niż 6%

 

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku – podinspektor ds. kultury fizycznej i sportu na kompleksie boisk „Orlik 2012” należy składać  osobiście lub przesyłać na adres:

 

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46-040 OZIMEK

 

W terminie do dnia: 15 czerwca 2020 r. do godz. 17:00

 

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

Inspektor ds. kadr Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w ciągu 5 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku z prowadzoną rekrutacją  w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku jest Burmistrz Ozimka.

2.Z administratorem - Burmistrzem Ozimka można skontaktować się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl

3.Administrator - Burmistrz Ozimka wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ugim.ozimek.pl, tel. 774622837  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze.

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego
na ww stanowisko .

7. Przysługuje Pani/u, prawo:

 •          dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 •          żądania ich sprostowania,
 •          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 •          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na ww stanowisko.

10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 • Data aktualizacji: 2020-10-29 10:47
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 942 196