Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych i środków pomocowych w Biurze funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

U r z ą d   G m i n y  i  M i a s t a   w  O z i m k u,

z siedzibą przy ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

o g ł a s z a   n a b ó r   k a n d y d a t a   d o   p r a c y

 

na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych i środków pomocowych

w Biurze funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:           1 etat – pełny wymiar czasu pracy

 

Data publikacji ogłoszenia:                            02.06.2020 r.

 

Termin składania ofert do:                              15.06.2020 r.

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 

Z zakresu zamówień publicznych:

 1.        Nadzór oraz organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy Prawo zamówień publicznych we współpracy z innymi referatami i jednostkami gminy, które odpowiadają za ich część merytoryczną, w tym w szczególności:

1)       przygotowanie planu zamówień publicznych w uzgodnieniu z komórkami merytorycznymi,

2)       sprawdzanie kompletności i zgodności dokumentacji przekazanej przez komórkę merytoryczną, niezbędnej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zatwierdzonym wnioskiem
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

3)       uzgadnianie składu Komisji Przetargowej i przygotowanie zarządzeń Burmistrza w tym zakresie

4)       opracowanie lub aktualizacja regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wartości 30 000 euro

5)       opracowanie lub aktualizacja regulaminu udzielania zamówień, których wartość  przekracza wartość 30 000 euro

6)       uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowych i jej obsługa (przygotowywanie protokołów Komisji Przetargowej)

7)       opracowanie wspólnie z Komisją Przetargową treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających w ustawy Pzp

8)       zamieszczanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania, ogłoszeń o zmianie ogłoszenia (Biuletyn Zamówień Publicznych, Biuletyn Informacji Publicznej, tablica ogłoszeń),

9)       przekazywanie ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

10)    redagowanie w porozumieniu z Komisją Przetargową  treści wyjaśnień/zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ich przekazywanie, po uprzednim zatwierdzeniu, wykonawcom i zamieszczanie na stronie internetowej, 

11)    przygotowywanie projektów korespondencji z wykonawcami w trakcie postępowania (wyjaśnień, informacji, wezwań, zawiadomień) i przesyłanie adresatom, po jej uprzednim zatwierdzeniu,

12)    sporządzanie i kompletowanie dokumentacji postępowania – protokołu wraz z załącznikami,

13)   przygotowywanie i kompletowanie składanych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu oświadczeń w formie pisemnej o braku lub istnieniu okoliczności do ich wyłączenia z przedmiotowego postępowania,

14)   zamieszczanie na stronie internetowej informacji określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po otwarciu ofert,

15)    koordynowanie zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,

16)    zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

17)   kompletowanie i archiwizowanie całości dokumentacji postępowania w ramach Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,

18)   dbanie o terminowe zwroty wadium dla prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia

19)   realizacja zadań wynikających z regulaminu udzielania zamówień publicznych w trybie pozaustawowym obowiązującego w Urzędzie Gminy w przypadku zamówień udzielanych w trybie zapytania ofertowego

20)    prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu Gminy  i sporządzanie na jego podstawie sprawozdania  z udzielonych zamówień.

21)   Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,

22)   Nadzorowanie działań dotyczących zamówień publicznych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu.

 

Z zakresu środków pomocowych:

 1. pozyskiwanie środków pomocowych na realizację zadań gminnych z innych źródeł poza budżetowych,
 2. koordynacja, monitoring, sprawozdawczość i rozliczanie projektów dofinansowywanych z innych źródeł niż budżetowe,
 3. pomoc w opracowywaniu wniosków o przyznanie środków pozabudżetowych dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy,
 4. współpraca z krajowymi Instytucjami Zarządzającymi  w zakresie pozyskiwania przez gminę środków
  z funduszy krajowych i Unii Europejskiej na realizację projektów,
 5. współpraca z Stowarzyszeniem LGD Kraina Dinozaurów, LGR Opolszczyzna, Stowarzyszeniem Euroregion Pradziad, Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

1)       wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku administracja, ekonomia, prawo

2)       doświadczenie zawodowe: minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych;

3)       znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji i zastosowania
do wykonywanych zadań;

4)       umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji, pozwalającej na przeprowadzenie
i udzielenie zamówienia publicznego;

5)       znajomość przepisów prawa w zakresie: ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz struktur administracji publicznej w Polsce

6)       obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

7)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

8)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)       cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 •          preferowane studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych
 •          mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej
 •          sumienność, systematyczność, terminowość, bezstronność, samodzielność, komunikatywność, chęć podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia; umiejętność: planowania i organizacji pracy, stosowania odpowiednich przepisów, pracy w zespole,
 •          dobra znajomość obsługi komputera m.in. w zakresie MS Office (Word, Excel), Internetu, poczty elektronicznej, elektronicznego obiegu dokumentów.

 

 

Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych i środków pomocowych

 

Nazwa stanowiska

Inspektor ds. zamówień publicznych i środków pomocowych

Środowisko pracy

Godziny pracy - /pon.7:30 – 17:00/, /wt - czw. 7:30 – 15:30/, /pt.7:30-14:00/ -  Praca jest wykonywana na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe, gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, winda, schody. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów.

Środki pracy

Komputer z drukarką, kserokopiarka, skaner i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

 

Oferta kandydata musi zawierać:

 

1)       list motywacyjny,

2)       życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)       kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego na stronach www.bip.ozimek lub możliwego do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku ,

4)       kserokopie świadectw pracy,

5)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)       kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw , którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

7)       inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach , uprawnieniach , jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych ,

8)       oświadczenie kandydata stwierdzające , iż posiada pełną zdolność do czynności prawnychoraz korzysta z pełni praw publicznych,

9)       oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych , wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych
z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

11)   kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1282)

12)   spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie przez kandydata

 

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

o   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2019, poz.1781).

 • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (tj.
  Dz. U. z 2019, poz. 1282)

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku,
w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia
jest niższy niż 6%

 

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku – inspektor ds. zamówień publicznych i środków pomocowych” należy składać  osobiście lub przesyłać na adres:

 

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46-040 OZIMEK

 

W terminie do dnia: 15 czerwca 2020 r. do godz. 17:00

 

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą,
za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu
do Urzędu)
. Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

Inspektor ds. kadr Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną)
o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w ciągu 5 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku z prowadzoną rekrutacją  w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku jest Burmistrz Ozimka.

2.Z administratorem - Burmistrzem Ozimka można skontaktować się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl

3.Administrator - Burmistrz Ozimka wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ugim.ozimek.pl, tel. 774622837  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze.

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego
na ww stanowisko .

7. Przysługuje Pani/u, prawo:

 •          dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 •          żądania ich sprostowania,
 •          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 •          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na ww stanowisko.

10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 • Data aktualizacji: 2020-10-29 10:47
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 942 421