Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek

 

Stanowisko -   inspektor  ds. oświatowych  

 

Data publikacji ogłoszenia:  1 III 2019 r.

Termin składania ofert:  15  III 2019 r.

 

 1.        Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
 •          nazwa stanowiska – inspektor ds. oświatowych
 •          wymiar czasu pracy:  1 etat, pełny wymiar czasu pracy.

 

 1.        Wymagania niezbędne (konieczne), jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

1)      wykształcenie  wyższe oraz minimum 3-letni staż pracy,

2)      obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 i 1669),

3)      korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      nieposzlakowana opina.

 

 1.        Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów z zakresu ustaw: Prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, KPA, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych  oraz innych regulacji, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku, a także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

2)      wiedza z zakresu funkcjonowania oświaty w gminie Ozimek,

3)      mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku w oświacie lub w organie prowadzącym samorządowe szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny,

4)      predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność,

5)      biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), umiejętność obsługi poczty elektronicznej,

6)      umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

 

 1.        Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  
 •          przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Ozimku i zarządzeń Burmistrza zgodnie z kompetencjami gminy określonymi w ustawie Prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych,  o systemie  oświaty,  Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniach wydanych na ich podstawie,
 •          realizacja zadań związanych z  Systemem Informacji Oświatowej,
 •          kontrolowanie w porozumieniu z dyrektorami szkół spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16–18 lat zamieszkałą na terenie gminy,
 •          sprawdzanie przedkładanych przez dyrektorów Jednostek projektów arkuszy organizacyjnych na dany rok szkolny,
 •          organizacja przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Jednostki (z wyłączeniem   ustalania regulaminu i powołania komisji konkursowej),
 •          prowadzenie spraw związanych z realizacją Rządowych programów,
 •          prowadzenie i przechowywanie teczek akt osobowych dyrektorów Jednostek,
 •          prowadzenie dokumentacji i ewidencji obecności i nieobecności w pracy dyrektorów  Jednostek,
 •          organizowanie  postępowania w sprawach awansu zawodowego nauczycieli,
 •          prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
 •           przygotowywanie propozycji oceny dyrektora Jednostki,
 •           prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu     dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zmierzającego do wydania decyzji,
 •          sporządzanie list wypłat dla pracodawców na podstawie wydanych decyzji,
 •          organizacja międzyszkolnych zespołów nauczania w celu umożliwienia uczniom  podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  językowej i religijnej,
 •           monitorowanie wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
 •          naliczanie i podział środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
 •          rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli,
 •           prowadzenie spraw związanych ze zwrotem jst dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom i innym punktom wychowania przedszkolnego, do których uczęszczały dzieci zamieszkałe na terenie gminy,
 •          prowadzenie spraw dotyczących sportu szkolnego,
 •          prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów za wyniki w nauce.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku inspektora ds. oświatowych  w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku :
 •          Nazwa stanowiska -  inspektor ds. oświatowych.
 •          Środowisko pracy :

- miejsce pracy : praca jest wykonywana na terenie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B, II piętro,

- godziny pracy: poniedziałek  7:30 – 17:00; od wtorku do czwartku  7:30 – 15:30;

   piątek 7:30 – 14:00

- w miejscu pracy znajdują się pomieszczenia biurowe, w których wykonywana jest praca, oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, schody,

- osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy , sprzęt biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 •          Przewidywany termin zatrudnienia – kwiecień   2019 r.
 •          Środki pracy:  komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej,
 •          Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne:

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia.

 

 1.        W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

 1.        Wymagane dokumenty:

1)      podpisany odręcznie list motywacyjny,

2)      podpisany odręcznie życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)      kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie /pobierz/,  lub możliwego do pobrania w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku w pokoju 208A,

4)      kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,  zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

5)      kserokopie dokumentów , poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie dokumentów, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP),

7)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

9)      oświadczenie, że  kandydat nie był karany zakazem pełnienie funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1pkt4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1458 z późn.zm.)  opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

10)   kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260 i 1669), dodatkowo kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 (poświadczona  przez kandydata za zgodność z oryginałem),

11)   spis wszystkich dokumentów zawartych w ofercie.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:

 •          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 i 1669).
 •          Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku podczas procesu rekrutacji  (jeżeli w CV będzie zdjęcie).
 •          Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260 i 1669).

Aplikacja nie  zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 1.        Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata  oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze  inspektora ds. oświatowych  w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku” osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B, pokój 208A lub przesłać  listownie na adres:

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B , 46-040 Ozimek

w terminie do dnia 15 III 2019  roku  do godz.13.30.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku (data wpływu do GZO).

Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

 1.        Dodatkowe informacje:

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie www.bip.ozimek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B.

Osoba wyłoniona  w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art.13 oraz art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016), informuję, że:

1.Administratorem danych osobowych osób fizycznych – kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, jest Dyrektor Gminnego  Zakładu Oświaty w Ozimku.

2. Z administratorem – Dyrektorem Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku można skontaktować się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres e-mail: gzo@ugim.ozimek.pl

3.Administrator – Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez email: iodjb@ugim.ozimek.pltelefonicznie pod numerem telefonu 774622896  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4.Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze.

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo:

 •          dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 •          żądania ich sprostowania,
 •          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 •          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku.

Organem  właściwym  dla ww.  skargi  jest  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,                               00-193 Warszawa.

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji  na ww. stanowisko.

10.Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

 

Ozimek, dnia  01 marzec  2019 r.

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GZO w Ozimku (PDF, 148,32 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2019-03-01 12:25 Liczba pobrań: 21

Kwestionariusz osobowy. (PDF, 113,07 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2019-03-01 12:26 Liczba pobrań: 9

Kwestionariusz osobowy. (WORD, 42,50 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2019-03-01 12:26 Liczba pobrań: 15

 • Data aktualizacji: 2020-10-26 16:28
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 921 773