Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska.

Burmistrz Ozimka

o g ł a s z a   n a b ó r   

na stanowisko  KIEROWNIKA

Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:           1 etat – pełny wymiar czasu pracy

 

Data publikacji ogłoszenia:                            06.12.2018 r.

 

Termin składania ofert do:                              17.12.2018 r.

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. nadzór, kierowanie i prowadzenie spraw z zakresu Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy
  i  Ochrony Środowiska zgodnie z zadaniami określonymi  w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz nadzór merytoryczny stanowisk pracy w referacie :

1)       stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska,

2)       stanowisko ds. ochrony środowiska

3)       stanowiska ds. budownictwa,

4)       stanowiska ds. gospodarki gruntami,

5)       stanowisko ds. drogownictwa,

6)       stanowiska ds. realizacji inwestycji,

7)       stanowiska ds. infrastruktury gminnej ,

8)       robotnicy gospodarczy

 1. kierowanie bieżącą działalnością referatu, a w szczególności:  
 •          właściwy podział pracy podległych pracowników,
 •          nadzorowanie i egzekwowanie sprawnego, terminowego i rzetelnego  wykonania obowiązków przez podległych pracowników 
 •          nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w referacie
 1. współdziałanie z jednostkami pomocniczymi w gminie, jednostkami organizacyjnymi gminy i spółką komunalną w zakresie zadań realizowanych przez referat,
 2. praca w komisjach przetargowych,  nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji przetargowych,
 3. planowanie i nadzór nad realizacją zadań i wydatków inwestycyjnych w zakresie zadań realizowanych przez referat
 4. przedkładanie projektów uchwał Burmistrzowi i Radzie Miejskiej z zakresu realizowanych zadań,
 5. nadzór nad procesami inwestycyjnymi pod względem formalno–prawnym oraz ich rozliczeniem finansowo-rzeczowym,
 6. sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań referatu,
 7. współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne,
 8. nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych i postanowień z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i drogownictwa.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

1)      wykształcenie wyższe techniczne preferowane kierunki: zagospodarowanie przestrzenne, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, architektoniczne, zarządzanie inżynieria produkcji,  budowlane lub pokrewne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku, 

2)      staż pracy minimum 5 lat, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,

3)      obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju UE lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)       bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw: o zagospodarowaniu przestrzennym, zamówień publicznych,  o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o drogach publicznych, o zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, ustaw Prawo wodne, Prawo Ochrony Środowiska, o ochronie przyrody, o odpadach
a także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 

7)      umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,

8)      prawo jazdy kategorii B

9)      Umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych

10)   zdolności organizacyjne,

11)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

12)   nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)       oczekiwane doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku minimum 2 lata,

2)       doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,

3)       wysokie kompetencje społeczne w relacjach z pracownikami i klientami,

4)       wysoka kultura osobista, obowiązkowość, dyspozycyjność,

5)       doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,

6)       inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

7)       mile widziane referencje,

8)       wysoka odporność na stres.

 

Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska

 

Nazwa stanowiska

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy
i Ochrony Środowiska

 

Środowisko pracy

Godziny pracy - /pon.7:30 – 17:00/, /wt - czw. 7:30 – 15:30/, /pt.7:30-14:00/ -  Praca jest wykonywana na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe, gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, winda, schody. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów

Środki pracy

Komputer z drukarką, kserokopiarka, skaner i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym. Wymagana wysoka odporność na stres.

 

 

Oferta kandydata musi zawierać:

 

1)      życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata
z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni;

2)      list motywacyjny;

3)      kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:

a)       wykształcenie (dyplomu ukończenia studiów wyższych),

b)       staż pracy (np. świadectw pracy),

c)       posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.);

4)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

5)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6)      oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe ,

7)      oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych , związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 3o posiadaniu przez  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1458),

8)      zaświadczenie  o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia
na stanowisku
Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska

 

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

o   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018, poz.1000 ).

 • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 1260).

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku,
w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%

 

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska” należy składać  osobiście
lub przesyłać na adres:

 

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46-040 OZIMEK

 

W terminie do dnia: 17 grudnia 2018 r. do godz. 17:00

 

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

Inspektor ds. kadr Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w ciągu 5 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku z prowadzoną rekrutacją  w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku jest Burmistrz Ozimka.

2.Z administratorem - Burmistrzem Ozimka można skontaktować się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl

3.Administrator - Burmistrz Ozimka wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ugim.ozimek.pl, tel. 774622837  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze.

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego
na ww stanowisko .

7. Przysługuje Pani/u, prawo:

 •          dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 •          żądania ich sprostowania,
 •          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 •          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na ww stanowisko.

10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 • Data aktualizacji: 2020-10-26 16:28
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 921 465