Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora ds. Obsługi Kancelaryjnej - na zastępstwo w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ozimku.

Burmistrz Ozimka

o g ł a s z a   n a b ó r   

 na stanowisko  PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI KANCELARYJNEJ USC - na zastępstwo

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ozimku

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:                       1 etat – pełny wymiar czasu pracy
(na zastępstwo)

 

Data publikacji ogłoszenia:                            06.12.2018 r.

 

Termin składania ofert do:                              17.12.2018 r.

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 

1)       sprawna i profesjonalna obsługa interesantów USC;

2)       sporządzanie projektów protokołów zgłoszeń (urodzeń, zgonów)

3)       sporządzanie projektów protokołów przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

4)       sporządzanie projektów wzmianek dodatkowych,

5)       sporządzanie projektów protokołów oświadczeń wpływających na treść aktów stanu cywilnego,

6)       systematyczne kompletowanie aktów zbiorowych do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

7)       sporządzanie i wydawanie odpisów z aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

8)       sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

9)       sporządzanie projektów zmian w aktach urodzeń, małżeństwa, zgonów na podstawie wyroków, postanowień sądowych i decyzji administracyjnych,

10)   zamieszczanie przypisków pod aktami urodzeń, małżeństw i zgonów,

11)   występowanie do właściwych USC z wnioskiem o przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,

12)   prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zarejestrowanych urodzeń, małżeństw, zgonów,

13)   dbanie o prawidłowe przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i dokumentów zbiorowych do aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,

14)    przygotowywanie projektów wpisów aktualizacji danych osobowych w rejestrze stanu Cywilnego
i rejestrze PESEL,

15)   współdziałanie z organami ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie usuwania niezgodności w rejestrze PESEL,

16)    prowadzenie korespondencji krajowej i konsularnej,

17)    użytkowanie systemu Źródło w ramach posiadanych uprawnień,

18)    w razie potrzeby wykonywanie innych czynności w zakresie rejestracji stanu cywilnego i ewidencji ludności

19)   sporządzanie projektów wniosków (w oparciu o akty małżeństw) o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali ”Za długoletnie pożycie małżeńskie”,

20)   organizowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego i …-lecia urodzin,

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

 

1)      wykształcenie wyższe

2)      obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju UE lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych , ustawy o pracownikach samorządowych

6)      znajomość ustroju samorządowego i kompetencji  poszczególnych poziomów

7)      umiejętność biegłej obsługi komputera

8)      umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych

9)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

10)  nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)       doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,

2)       wysoka kultura osobista, obowiązkowość, dyspozycyjność,

3)       odporność na stres.

Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku Podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej USC

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej USC

Środowisko pracy

Godziny pracy - /pon.7:30 – 17:00/, /wt - czw. 7:30 – 15:30/, /pt.7:30-14:00/ -  Praca jest wykonywana na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe, gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, winda, schody. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów

Środki pracy

Komputer z drukarką, kserokopiarka, skaner i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym. Wymagana odporność na stres.

 

 

Oferta kandydata musi zawierać:

 

1)      życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata
z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni;

2)      list motywacyjny;

3)      kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:

a)       wykształcenie (dyplomu ukończenia studiów wyższych),

b)       staż pracy (np. świadectw pracy),

c)       posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.);

4)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

5)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6)      oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe ,

7)      oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych , związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 3o posiadaniu przez  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1458),

 

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

o   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018, poz.1000 ).

  • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 1260).

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku,
w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%

 

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej USC” należy składać  osobiście lub przesyłać na adres:

 

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46-040 OZIMEK

 

W terminie do dnia: 17 grudnia 2018 r. do godz. 17:00

 

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

Inspektor ds. kadr Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w ciągu 5 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku z prowadzoną rekrutacją  w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku jest Burmistrz Ozimka.

2.Z administratorem - Burmistrzem Ozimka można skontaktować się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl

3.Administrator - Burmistrz Ozimka wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ugim.ozimek.pl, tel. 774622837  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze.

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego
na ww stanowisko .

7. Przysługuje Pani/u, prawo:

  •          dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  •          żądania ich sprostowania,
  •          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  •          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na ww stanowisko.

10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

  • Data aktualizacji: 2021-11-26 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 884 160