Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ozimku.

Burmistrz Ozimka ogłasza nabór   

 na stanowisko ZASTĘPCY KIEROWNIKA

Urzędu Stanu Cywilnego w Ozimku

 

(umowa na zastępstwo – na czas nieobecności zastępowanego pracownika)

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:           1 etat – pełny wymiar czasu pracy ( zastępstwo)

 

Data publikacji ogłoszenia:                            14.11.2018 r.

 

Termin składania ofert do:                              26.11.2018 r.

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

1) prowadzenie rejestru urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzanie z tych zdarzeń aktów stanu cywilnego w aplikacji wspierającej System Rejestrów Państwowych „ŹRÓDŁO”

2) prowadzenie dokumentacji akt zbiorczych do wymienionych wyżej zadań (kompletowanie, zabezpieczenie i przechowywanie),

3) sporządzanie i wydawanie odpisów skróconych, zupełnych, wielojęzycznych aktów stanu cywilnego

4) przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,

5) prowadzenie szczególnego trybu rejestracji stanu cywilnego  /transkrypcja, odtworzenie, rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP /

6) uzupełnianie, prostowanie treści aktów stanu cywilnego, 

7) dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego w oparciu o decyzje, postanowienia, orzeczenia innych organów,

8) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o noszonym nazwisku, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (rozwód),

9) przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego, gromadzenie wymaganych dokumentów, przyjmowanie oświadczeń co do noszonych nazwisk po zawarciu małżeństwa, ustalanie terminu ślubu, uroczyste przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzanie aktu małżeństwa, wydawanie odpisów z aktów małżeństwa,

10) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwo konkordatowe), odbieranie zaświadczeń od strony kościelnej (po zawarciu małżeństwa konkordatowego),

11) współpraca z Parafiami w zakresie realizacji ustawy konkordatowej – wydawanie zaświadczeń,

12) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu, przyjmowanie podań dokumentów – dowodów,

13) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obywatel Polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (przyjęcie podania, dokumentów oraz zapewnienia),

14) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym

15) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

16) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu USC,

17) prowadzenie archiwum zakładowego USC,

18) stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach ważności lub nieważności zawarcia małżeństwa,

19) wystąpienie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,

20) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron,

21) występowanie do sądu o wskazanie kandydata na opiekuna prawnego,

22) sporządzanie wniosków (w oparciu o akty małżeństw) o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali ”Za długoletnie pożycie małżeńskie”,

23) organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin,

24) prowadzenie korespondencji z placówkami dyplomatycznymi poza granicami kraju w sprawach dokumentów stanu cywilnego,

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

 

Na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego może być zatrudniona osoba zgodnie z art. 8 ustawy  z 28.11.2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064),  która:

1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiada:

a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,

b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,

c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;

d) posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do osób zatrudnionych na stanowiskach kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego oraz do naboru na te stanowiska stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902).

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego posiada i wykonuje uprawnienia i obowiązki kierownika USC, z ograniczeniami zawartymi w ustawie z 28.11.2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064), np. wynikającymi z art. 10 ust. 3. Dokonuje czynności z zakresu stanu cywilnego.

 

Ponadto posiada:

1)       bardzo dobra znajomość przepisów, w szczególności:

 •          Prawo o aktach stanu cywilnego
 •          Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 •          ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 •          ustawy o samorządzie gminnym,
 •          ustawy o pracownikach samorządowych

2)       umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,

3)       zdolności organizacyjne,

4)       nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)       obsługa programu Źródło,

2)       wysokie kompetencje społeczne w relacjach z pracownikami i klientami,

3)       wysoka kultura osobista, obowiązkowość, dyspozycyjność,

4)       doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,

5)       inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

6)       mile widziane referencje,

7)       wysoka odporność na stres.

 

 Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ozimku

Nazwa stanowiska

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ozimku

Środowisko pracy

Godziny pracy - /pon.7:30 – 17:00/, /wt - czw. 7:30 – 15:30/, /pt.7:30-14:00/ -  Praca jest wykonywana na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe, gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, winda, schody. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów

Środki pracy

Komputer z drukarką, kserokopiarka, skaner i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym. Wymagana odporność na stres

 

 Oferta kandydata musi zawierać:

1)      życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni;

2)      list motywacyjny;

3)      kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:

a)      wykształcenie (dyplomu ukończenia studiów wyższych),

b)      staż pracy (np. świadectw pracy),

c)      posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.);

4)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

5)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6)      oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ,

7)      oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych , związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 3o posiadaniu przez  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1458),

8)      zaświadczenie  o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia
na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ozimku

 

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

o   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018, poz.1000 ).

 • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (
  Dz. U. z 2018, poz. 1260).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%

 

 Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz 

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ozimku” należy składać  osobiście lub przesyłać na adres:

 

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46-040 OZIMEK

 

W terminie do dnia: 26 listopada 2018 r. do godz. 17:00

 

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą,
za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

Inspektor ds. kadr Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną)
o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w ciągu 5 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku z prowadzoną rekrutacją  w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku jest Burmistrz Ozimka.

2.Z administratorem - Burmistrzem Ozimka można skontaktować się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl

3.Administrator - Burmistrz Ozimka wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ugim.ozimek.pl, tel. 774622837  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze.

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego
na ww stanowisko .

7. Przysługuje Pani/u, prawo:

 •          dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 •          żądania ich sprostowania,
 •          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 •          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na ww stanowisko.

10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

 Burmistrz Ozimka

 /-/ Jan Labus

 • Data aktualizacji: 2020-10-28 14:50
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 935 350