Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku.

Burmistrz Ozimka

o g ł a s z a   n a b ó r   

 na stanowisko Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:           1 etat – pełny wymiar czasu pracy

 

Data publikacji ogłoszenia:                            17.09.2018 r.

 

Termin składania ofert do:                              27.09.2018 r.

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

1)  realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w sprawach pomocy społecznej określone w przepisach o pomocy społecznej;

2)    realizacja zadań statutowych OIiPS w Ozimku,

3)  organizowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania OIiPS  zgodnie z obowiązującymi przepisami,  w tym sprawowanie kontroli zarządczej,

4)  działania z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działalność OIiPS, w tym środków z UE,

5)  przygotowywanie projektów uchwał oraz materiałów na Komisje i Sesje Rady Miasta

6)  organizowanie obsługi administracyjnej OIiPS

7)  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń na podstawie upoważnienia Burmistrza Ozimka

8)  przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej

9)  organizowanie pracy socjalnej dla wspierania osób i rodzin w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych

10)   planowanie i realizowanie prac remontowych w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej,

11)   tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej

12)   prowadzenie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 

13)   opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 

14)   pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

15)   udzielanie pomocy i prowadzenie programów zapobiegających wykluczeniu społecznemu;

16)   praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

17)   prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

1)      obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju UE lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      wykształcenie wyższe

5)      specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508.),

6)      co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym minimum  trzyletni staż pracy w pomocy społecznej ,

7)      bardzo dobra znajomość przepisów, w szczególności:

 •          ustawy o pomocy społecznej,
 •          ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 •          ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 •          ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 •          ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 •          ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 •          ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 •          ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 •          ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 •          ustawy o finansach publicznych,
 •          ustawy Prawo zamówień publicznych,
 •          ustawy o samorządzie gminnym,
 •          ustawy o pracownikach samorządowych

8)      umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową zakładu,

9)      umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,

10)   zdolności organizacyjne,

11)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

12)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

13)  nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1) oczekiwane doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku minimum 3 lata,

2) doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,

3) wysokie kompetencje społeczne w relacjach z pracownikami i klientami,

4) wysoka kultura osobista, obowiązkowość, dyspozycyjność,

5) doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,

6) inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

7) mile widziane referencje,

8) wysoka odporność na stres.

 

 Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

 

Nazwa stanowiska

Dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Środowisko pracy

Godziny pracy - /pon.7:30 – 17:00/, /wt - czw. 7:30 – 15:30/, /pt.7:30-14:00/ -  Praca jest wykonywana na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe, gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, winda, schody. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów

Środki pracy

Komputer z drukarką, kserokopiarka, skaner i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym. Wymagana odporność na stres

 

 Oferta kandydata musi zawierać:

 

1)      życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni;

2)      list motywacyjny;

3)      kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:

a)       wykształcenie (dyplomu ukończenia studiów wyższych),

b)       staż pracy (np. świadectw pracy),

c)       posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.);

4)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

5)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6)      oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ,

7)      oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych , związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 3o posiadaniu przez  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1458),

8)      zaświadczenie  o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia
na stanowisku Dyrektora OIiPS.

 

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018, poz.1000 ).

 • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (
  Dz. U. z 2018, poz. 1260).

 

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%

 

 Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz 

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Dyrektor Ośrodka Integracji I Pomocy Społecznej w Ozimku” należy składać  osobiście lub przesyłać na adres:

 

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46-040 OZIMEK

 W terminie do dnia: 27 września 2018 r. do godz. 15:30

 W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, 

za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 Inspektor ds. kadr Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) 

o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w ciągu 5 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

 Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku z prowadzoną rekrutacją  w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku jest Burmistrz Ozimka.

2.Z administratorem - Burmistrzem Ozimka można skontaktować się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl

3.Administrator - Burmistrz Ozimka wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ugim.ozimek.pl, tel. 774622837  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze.

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego
na ww stanowisko .

7. Przysługuje Pani/u, prawo:

 •          dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 •          żądania ich sprostowania,
 •          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 •          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na ww stanowisko.

10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Jan Labus

 • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
 • |
 • Licznik odwiedzin: 63 327 357