Ogłoszenia o naborze

Burmistrz Ozimka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku.

Burmistrz Ozimka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku, ul. Częstochowska 26, 46-040 Ozimek,

której organem prowadzącym jest Gmina Ozimek

 

 

 1.     Do konkursu może przystąpić osoba:
 2.     będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2)  ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)  uzyskała:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa   w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu -  przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

1) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

6) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.);

7) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931).

 2. będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz

2) spełnia wymagania określone w rozdziale I ust. 1 pkt. 2 – 11.

 1. niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w rozdziale I ust. 1 pkt. 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 4. będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:

1)  zatrudniona na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) urlopowana lub zwolniona z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)

– spełniająca wymagania określone w rozdziale I ust. 1 i 2, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1.     uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ozimku,
 2.     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1.     oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931) – w przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5.  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6.  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7.  świadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311  z późn. zm.),
 8.  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,
 9.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 10.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11.  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 13.  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Zakład Oświaty w Ozimku. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. Podane dane nie będą udostępnione innym odbiorcom. Przysługuje Pani(u) prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przeniesienia danych, prawo wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

III. 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem: imienia i nazwiska kandydata, adresem  do korespondencji, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu kontaktowego oraz  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora PSP nr 1 w Ozimku”, w terminie do 21 czerwca 2018 r. do godz. 15.30  w sekretariacie Burmistrza Ozimka pokój nr 114 lub w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku pokój 21, 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B albo przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek (decyduje data wpływu do UGiM Ozimek). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta powinna być opatrzona  kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Adres skrytki Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku:

Skrytka ePUAP: /7dw939shyw/SkrytkaESP

 1. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,         o których mowa w rozdziale II ust. 4 – 7, 12 i 13.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Ozimka.

     5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej i telefonicznie. W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej, powiadomienie kandydata o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego nastąpi drogą elektroniczną. 

 1. Komisja konkursowa przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego ma prawo żądać  przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

 • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
 • |
 • Licznik odwiedzin: 63 327 200