Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w GZO w Ozimku.

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek ,

 

stanowisko -   inspektor  ds. księgowych

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku.

w zespole PŁACE

 

Data publikacji ogłoszenia: 24 maja 2017 r.

Termin składania ofert: 05 czerwiec 2017 r.

 

 

 1.        Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
 •          nazwa stanowiska – inspektor ds. księgowych
 •          wymiar czasu pracy:  1 etat, pełny wymiar czasu pracy.

 

 1.        Wymagania niezbędne ( konieczne), jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

1)      wykształcenie  średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

2)      doświadczenie zawodowe - minimum 4-letni staż pracy,

3)      obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902),

4)      korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      znajomość przepisów z zakresu ustaw:  Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, o pracownikach samorządowych,  o systemie ubezpieczeń społecznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych regulacji, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku,

7)       nieposzlakowana opina.

 

 1.        Wymagania dodatkowe

1)      predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność,

2)      biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( Word, Excel), umiejętność obsługi poczty elektronicznej i pracy w środowisku sieciowym,

3)      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,

4)      umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenie sobie w sytuacjach stresowych,

5)      wskazane doświadczenie pracy minimum 2 lata w samorządowych jednostkach organizacyjnych na stanowisku związanym z  naliczaniem płac .

 

 1.        Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) sporządzanie list wynagrodzeń,  list zasiłkowych i  list wypłat z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło  oraz prowadzenie pełnej dokumentacji i obsługi finansowej w tym zakresie  dla  pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, Żłobku Samorządowym w Ozimku oraz w przedszkolach publicznych w gminie Ozimek,

2)      wypłata ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,

3)      dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń,

4)      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wynagrodzeń,

5)      prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

6)      sporządzania list wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( zapomogi, pożyczki, świadczenia urlopowe, wczasy pod gruszą, świadczenie świąteczne),

7)      sporządzanie poleceń księgowania z podziałem na poszczególne placówki, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,

8)      należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich archiwizowanie,

9)      prowadzenie księgowania dokumentów księgowych dotyczących rozrachunków z kontrahentami, z zastosowaniem podziału na kontrahentów i klasyfikację budżetową,

10)   przygotowanie danych do sporządzenia przelewów dotyczących rozrachunków z kontrahentami na elektronicznym nośniku pamięci,

11)   przedkładanie Dyrektorowi i  Głównemu Księgowemu wszystkich danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań,

12)   zastępowanie się wzajemnie w razie nieobecności w pracy któregoś z pozostałych pracowników w zespole PŁACE.

 

5) Informacja o warunkach pracy na stanowisku inspektora ds. księgowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku :

 •          Nazwa stanowiska -  inspektor ds. księgowych.
 •          Środowisko pracy :

- miejsce pracy : praca jest wykonywana na terenie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B, II piętro,

- godziny pracy: poniedziałek  7:30 – 17:00; od wtorku do czwartku  7:30 – 15:30;

   piątek 7:30 – 14:00

- w miejscu pracy znajdują się pomieszczenia biurowe, w których wykonywana jest praca, oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, schody,

- osoba zatrudniona na w/w stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy , sprzęt biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 •          Przewidywany termin zatrudnienia – lipiec 2017 r.
 •          Środki pracy:  komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej,
 •          Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne:

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia.

 

6)      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

7)      Wymagane dokumenty:

1)      podpisany odręcznie list motywacyjny ,

2)      podpisany odręcznie życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)      kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, (do pobrania /kliknij/ kwestionariusz osobowy) lub możliwego do uzyskania w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku w pokoju 212,

4)      kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,  zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

5)      kserokopie dokumentów , poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata,

7)      kserokopie dokumentów, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, poświadczające znajomość języka polskiego ( dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP),

8)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

9)      oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

10)   oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. księgowych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

11)   kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.902 ), dodatkowo kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 ( poświadczona  przez kandydata za zgodność z oryginałem),

12)   spis wszystkich dokumentów zawartych w ofercie.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego na własny koszt, wydane jednak nie wcześniej niż w okresie 2 m-cy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:

 •          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
 •          Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902).

Aplikacja nie  zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

8)      Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego  oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze  inspektora ds. księgowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku  osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B, pokój 212

lub przesłać  listownie na adres:

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B , 46-040 Ozimek

w terminie do dnia 05 czerwca 2017 roku  do godz.17.00.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku ( data wpływu do GZO).

Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

9)      Dodatkowe informacje:

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani ( telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie www.bip.ozimek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B.

 

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, pokój 212.

 

 

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

                                                               Dorota Kowalczyk

 

Ozimek, dnia 24 maj 2017 r.

 • Data aktualizacji: 2020-10-28 14:50
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 935 821