Ogłoszenia o naborze

Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku.

BURMISTRZ OZIMKA OGŁOSZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW:

Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, ul. Fabryczna 2, 46-043 Dylaki,

Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Krasiejów, ul. ks. Maksymiliana Senfta 2, 46-040 Ozimek,

Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku, ul. Opolska 1, 46-042 Szczedrzyk.

 

 

I.Do konkursu może przystąpić osoba:

1.  będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:

      1) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu,

      2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

      3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

      4) uzyskała:

         a)  co najmniej ocenę dobrą w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

         b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

         c)  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

       5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

       6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz.1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

       7)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

       8)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

       9)  nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.); albo

 

2.  będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-9; albo

 

3.  będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudniona na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego; albo

 

4.  niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

      1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej , państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

      2) ukończyła studia wyższe magisterskie;

      3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

      4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

      5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

      6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola,

2)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata;

3)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

      a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

      b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

      c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3[1];

5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym[2];

7)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);

10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i  nauczyciela akademickiego;

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem: imienia i nazwiska kandydata, adresem do korespondencji, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem odpowiednio: „Konkurs na stanowisko dyrektora - PP Nr 3 w Dylakach”, „Konkurs na stanowisko dyrektora – PP Nr 5 w Krasiejowie” lub „ Konkurs na stanowisko dyrektora – PP Nr 6 w Szczedrzyku” w pokoju nr 112 lub w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B albo przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, w terminie do 24 marca 2017 r. do godz. 13:00 (decyduje data wpływu do UGiM Ozimek).Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Ozimka.

 

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 


[1] Do stażu pracy nie wlicza się okresu prowadzenia działalności gospodarczej, okresów wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (por. opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej  Nr DWST-WPZN.6024.80.2015.DC z dnia 2015-10-27).

[2] Zaświadczenie lekarskie powinno być wydane przez lekarza, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016 poz. 2067), który jest uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych (por. opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DWST-WPZN.6024.80.2015.D.C. z dnia 2015-10-27).

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 326 947