Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku

U r z ą d   G m i n y  i  M i a s t a   w  O z i m k u,

z siedzibą przy ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

o g ł a s z a   n a b ó r   k a n d y d a t a   d o   p r a c y

 

na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej

w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:           1 etat – pełny wymiar czasu pracy

 

Data publikacji ogłoszenia:                            26.07.2016 r.

 

Termin składania ofert do:                              12.08.2016 r.

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1.          Zapewnienie prawidłowego działania stanowiska – Biuro Podawcze.
 2.          Sprawna i profesjonalna obsługa interesantów.
 3.          Przyjmowanie korespondencji wnoszonej przez interesantów do Urzędu zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i elektronicznym obiegiem dokumentów.
 4.          Systematyczne i staranne prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej, rejestracja i znakowanie korespondencji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i elektronicznym obiegiem dokumentów.
 5.          Przekazywanie przyjętej korespondencji do dekretacji poprzez Sekretariat Urzędu.
 6.          Prowadzenie modułu kancelaryjnego elektronicznego obiegu dokumentów.
 7.          Udzielanie wszechstronnej informacji interesantom o sprawach załatwianych w Urzędzie oraz o obowiązujących w tym zakresie procedurach. 
 8.          Wydawanie interesantom druków urzędowych niezbędnych do załatwiania spraw.
 9.          Współobsługa stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej, narad i spotkań organizowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku.
 10.      Prowadzenie w Referacie protokołów z obrad Komisji, zbiorów rejestrów uchwał Rady, aktów prawa miejscowego, opinii i wniosków Komisji oraz udostępnianie obywatelom dokumentów wynikających
  z wykonywania zadań publicznych przez Radę Miejską.
 11.      Współpraca z komórkami jednostki organizacyjnej w zakresie prawidłowego klasyfikowania akt, tworzenie teczek akt i przygotowania akt do przekazania ich do archiwum zakładowego w terminie przewidzianym
  w instrukcji kancelaryjnej jednostki organizacyjnej.
 12.      Przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo     – odbiorczych.
 13.      Ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczenie przyjętych do przechowania akt.
 14.      Porządkowanie ( w razie potrzeby) akt niewłaściwie opracowanych, znajdujących się już w archiwum zakładowym.
 15.      Udostępnianie i wypożyczanie akt na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.
 16.      Wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat.„B”) której okres przechowywania już minął.
 17.      Wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej (kat. „A”) i przekazywanie jej
  do właściwego archiwum państwowego.
 18.      Składanie rocznego sprawozdania z wykonywania czynności służbowych i zadań archiwum zakładowego. 

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

1)       wykształcenie : średnie lub wyższe  - preferowane ekonomiczne, administracyjne i nauki pokrewne

2)       Obligatoryjne uprawnienia: kurs archiwisty stopnia I

3)       staż pracy /doświadczenie zawodowe :  co najmniej 6 miesięczny staż pracy w administracji publicznej, w tym na stanowisku archiwisty

4)       obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

5)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)       cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)       znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, , Kodeks Postępowania Administracyjnego;

2)       umiejętność biegłej obsługi komputera oraz podstawowych urządzeń biurowych

3)       samodzielność

4)       komunikatywność

5)       terminowość, dokładność, odpowiedzialność

6)       umiejętność pracy w zespole

7)       prawo jazdy kat. B.

8)       orzeczenie o niepełnosprawności

 

 

Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. organizacyjnych
i obsługi Rady Miejskiej

 

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. organizacyjnych  i obsługi Rady Miejskiej

Środowisko pracy

Godziny pracy - /pon.7:30 – 17:00/, /wt - czw. 7:30 – 15:30/, /pt.7:30-14:00/ -  Praca jest wykonywana na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe, gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, winda, schody. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów

Środki pracy

Komputer z drukarką, kserokopiarka, skaner i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności
i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

 

 

Oferta kandydata musi zawierać:

 

1)       list motywacyjny,

2)       życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)       kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego na stronach www.bip.ozimek lub możliwego do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku ,

4)       kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)       kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)       kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)  poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw , którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

7)       inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach , uprawnieniach , jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych ,

8)       oświadczenie kandydata stwierdzające , iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,

9)       oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych , wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych
z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

11)   kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

12)   spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie przez kandydata

 

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 z późn. zm).

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku,
w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%

 

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku – podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej” należy składać  osobiście lub przesyłać na adres:

 

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46-040 OZIMEK

 

W terminie do dnia: 12 sierpnia 2016 r. do godz. 14:00

 

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą,
za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu
do Urzędu)
. Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

Inspektor ds. kadr Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną)
 o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w ciągu 5 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. 

 • Data aktualizacji: 2020-09-25 21:14
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 579 293