Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku

 Załącznik do Zarządzenia

Nr BO.0050.91.2016 Burmistrza Ozimka

                                                                                                                                             z dnia 18 lipca 2016 r.

 

BURMISTRZ OZIMKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZIMKU.

UL. KORCZAKA 10, 46-040 OZIMEK

 

  1.          Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu oraz spełnia łącznie następujące wymagania:

1)        ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

2)        posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

3)        uzyskał:

a)        co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)        pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)         w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

 - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

4)        spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5)        nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.  poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

6)        nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)        nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

8)        nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.).

  1.          Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)        posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)        ukończyła studia magisterskie;

3)        posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)        ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)        nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6)        spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 1, 4, 6 i 8.

  1.          Osoby przystępujące do konkursu zobowiązane są przedstawić następujące dokumenty:

1)        uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2)        poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)        życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającym w szczególności informację o:

a)    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b)   stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)             stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)        oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt. 3[1];

5)        oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym[2];

7)        oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)        oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)        oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.);

10)     oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 z późn. zm.)[3]

11)     oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

12)     oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)     oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.  poz. 572 z późn. zm.) -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)     oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)     oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem: imienia i nazwiska kandydata, adresem do korespondencji, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku” w terminie do dnia 05 sierpnia 2016 r. do godz. 13:00, w sekretariacie Burmistrza Ozimka, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek (decyduje data wpływu do UGiM Ozimek).

4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Ozimka.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                                                                                             Burmistrz Ozimka

                                                                                                                                                /-/ Jan Labus


[1] Do stażu pracy nie wlicza się okresu prowadzenia działalności gospodarczej, okresów wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (por. opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DWST-WPZN.6024.80.2015.DC z dnia 2015-10-27).

[2] Zaświadczenie lekarskie powinno być wydane przez lekarza, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 457 z późn. zm.), który jest uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych (por. opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DWST-WPZN.6024.80.2015.DC z dnia 2015-10-27)

[3]  Wymóg dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. 

  • Data aktualizacji: 2020-10-28 14:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 935 230