Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Ozimku

BURMISTRZ OZIMKA

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA

DOMU KULTURY W OZIMKU

UL. OSTAPA DŁUSKIEGO 4, 46-040 OZIMEK

 

                                                                Ozimek, dn. 11.05.2016r.

 

1.Nazwa i adres instytucji kultury: Dom Kultury w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. Ostapa Dłuskiego 4;

2. Określenie stanowiska: dyrektor Domu Kultury w Ozimku;

3. Okres zatrudnienia: 3 lata

4. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem konkursu winien spełniać:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe magisterskie ; preferowane zarządzanie i marketing;

3) co najmniej 3 letni staż pracy;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 ze zm.);

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

5. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

1) wykształcenie z zakresu zarządzania kulturą, kulturoznawstwa, humanistyczne, animacji społeczno-kulturalnej lub sztuki;

2) doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i organizacji działalności kulturalnej; w tym 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

3) znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym;

4)doświadczenie w pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi, artystycznymi oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi;

5)  znajomość przepisów prawnych: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych (w szczególności przepisów dotyczących gospodarki finansowej w instytucjach kultury), o organizowaniu imprez masowych oraz prawa zamówień publicznych;

6) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych w tym środków z programów UE;

7)  predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem, a także predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

8) prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem;

9) kreatywność, inicjatywa i efektywność w wykonywaniu powierzonych zadań.

6. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

1)  pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Ozimku;

2)  pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania Domu Kultury w Ozimku z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania ze strony internetowej www.bip.ozimek.pl- zakładka ogłoszenia o naborze);

4)  kserokopia dowodu osobistego;

5)  kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje;

6)  kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

7)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska dyrektora

9)  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 stawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.).

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, nr telefonu oraz adresem poczty elektronicznej z dopiskiem „Konkurs – dyrektor Domu Kultury w Ozimku”, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku- parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w terminie do 15 czerwca 2016r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

8. Informacje dodatkowe.

1)  Zgłoszenie udziału w konkursie wraz z motywacją oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

2)  Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Ozimka powoła Komisję konkursową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004r. Nr 154, poz.1629) i określi tryb jej pracy.

3)  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - ocena kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji kandydatów.

4) O dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

5) Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w ciągu 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.

6)  W sprawie informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury prosimy o kontakt z Panią Barbarą Durkalec – Sekretarz Gminy pod nr telefonu 077/46 22 837 lub e-mail: sekretarz@ugim.ozimek.pl.

 

                                                                                                                      /-/ Jan Labus

                                                                                                                    Burmistrz Ozimka

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - OSOBY UBIEGAJCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (WORD, 32,00 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2016-05-11 14:07 Liczba pobrań: 58

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 21:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 579 371