W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym stanowiącym własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr  171/27 km 1 o powierzchni 0,0460 ha, położona we wsi Mnichus,

   stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu

   Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00074868/6.

2.Powyższa działka nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

3.Cena nieruchomości wynosi 10.000 zł.

4.Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargowej, gdzie cena

   stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.

5.Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o

   gospodarce nieruchomościami upływa z dniem  23 listopada 2018 r.

6.Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni, począwszy od dnia 11

   października 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek,oraz

   zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl.

 do góry