Ośrodek Integracji I Pomocy Społecznej w Ozimku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

 

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

z siedzibą przy ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

o g ł a s z a   n a b ó r   k a n d y d a t a   d o   p r a c y

 

na stanowisko inspektora ds. świadczeń wychowawczych

w Dziale Świadczeń Socjalnych

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy

 

Data publikacji ogłoszenia:                             18.04.2016 r.

 

Termin składania ofert do:                              04.05.2016 r.

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

- przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,

- przygotowywanie projektów decyzji,

- sporządzanie list wypłat

Wymagania niezbędne (konieczne):

1)       wykształcenie : wyższe magisterskie

2)       staż pracy /doświadczenie zawodowe :  co najmniej 2 letni staż pracy w  jednostkach pomocy społecznej

3)       obywatelstwo polskie , z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)       cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

7)       wysoka kultura osobista.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)       znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

2)       znajomość kodeksu postepowania administracyjnego,

3)       znajomość ustroju samorządowego i kompetencji poszczególnych poziomów

4)       umiejętność biegłej obsługi komputera

5)       samodzielność

6)       komunikatywność

7)       terminowość, dokładność, odpowiedzialność

8)       umiejętność pracy w zespole

Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku inspektora ds. świadczeń wychowawczych

Nazwa stanowiska

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych

Środowisko pracy

 Godziny pracy stałe (poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek, środa, czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00). Praca jest wykonywana na  terenie jednostki: pomieszczenia biurowe, gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, schody. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach.

Środki pracy

Komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

 

Oferta kandydata musi zawierać: 

1)       list motywacyjny,

2)       życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)       kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego na stronach www.bip.ozimek lub możliwego do pobrania w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w pok. 16

4)      kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)  poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw , którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

7)       inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach , uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych ,

8)      oświadczenie kandydata stwierdzające , iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

9)       oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)    oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych , wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

11)     kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220 z późn. zm.)

12)     spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie przez kandydata

 

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą: 

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 2135 z późn. zm.).
  • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 , poz. 1220 z późn. zm). 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej  - inspektor ds. świadczeń wychowawczych”  należy składać  osobiście lub przesyłać na adres:

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46-040 OZIMEK

 

W terminie do dnia: 04 maja 2016 r. do godz. 10.00

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Ośrodka uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Ośrodek (datę wpływu do Ośrodka). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu. 04.05.2016 o godz. 14.00

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, pok. Nr 16.

St. inspektor ds. finansowo – kadrowych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w dniu otwarcia i rozpatrzenia ofert.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku w terminie do dnia 13.05.2016 r.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Załącznik Nr 6 do Regulaminu - KWESTIONARIUSZ (WORD, 42,00 kB)

załączył: Magdalena Mrocheń , Inspektor dnia 2016-04-18 09:07 Liczba pobrań: 10

  • Data aktualizacji: 2019-12-11 15:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 935 906