Burmistrz Ozimka ogłasza przetarg pisemny nieogranizony na najem lokalu użytkowego, którego podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu, usytuowanego w budynku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B w Ozimku.

BURMISTRZ OZIMKA
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, którego podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu, usytuowanego w budynku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B w Ozimku.

 

1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 160 m² położonego w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B usytuowanego na działce nr 365/32 km 6, obręb Ozimek stanowiącej własność Gminy Ozimek dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00094301/0. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego teren na którym zlokalizowany jest powyższy lokal przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z urządzeniami dla celów publicznych np. Urząd Gminy i Miasta. Podłoga przedmiotowego lokalu użytkowego znajduje się poniżej poziomu terenu. Powyższy lokal przeznaczony jest do najmu na okres trzech lat. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. 

2. Wysokość opłaty z tytułu najmu:

Cena wywoławcza  miesięcznego czynszu netto za najem 160 m² powierzchni wynosi 550,00zł. Czynsz powiększony będzie o należny podatek od towarów i usług w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapłata czynszu następować będzie miesięcznie do końca każdego miesiąca na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy O/Ozimek nr 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002, na podstawie faktury wystawionej przez tutejszy Urząd. Waloryzacja czynszu następować będzie w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS, począwszy od pierwszego stycznia każdego roku. Zmiana wyliczonej w ten sposób wysokości czynszu nie będzie wymagała aneksu do umowy, będzie uwzględniona w fakturze wystawionej przez tutejszy urząd.Oprócz czynszu za najem Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie do regulowania należności z tytułu podatku od nieruchomości. Płatność tego podatku następuje w odrębnym trybie t.j. zgodnie z przepisami ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.).

3. Termin przetargu 06 maja 2016 r. o godz. 11:00.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B, II piętro, pokój nr 216.

4. Udział w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 55,00zł na konto nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 Banku Spółdzielczego w Leśnicy O/Ozimek do dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz złożenie oferty w formie pisemnej na wzorze stanowiącym załącznik do regulaminu przedmiotowego przetargu umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP tut. urzędu w zakładce ogłoszenia/ Nieruchomości- dzierżawa-sprzedaż- wynajem/ 2016 wraz z dowodem wpłaty wadium. Oferty z załączonym dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia 2 maja 2016 r. do godziny 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Dzierżona 4B, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, którego podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu, usytuowanego w budynku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B w Ozimku.”

Pisemna oferta powinna zawierać:
1)  imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i adres siedziby firmy oraz nr KRS, jeżeli oferentem jest osoba prawna, nr telefonu kontaktowego.
2)  proponowaną wysokość czynszu za najem 160 m² powierzchni lokalu, mając na uwadze, że podłoga lokalu jest położona poniżej poziomu terenu.

3) przeznaczenie wynajmowanego pomieszczenia użytkowego, jeżeli z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, proszę określić rodzaj tej działalności.

4)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

5) oświadczenie, że oferent wszelkie remonty i prace adaptacyjne wykona na koszt własny bez prawa roszczeń o zwrot nakładów.

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, możliwościami prowadzenia w nim działalności w wybranej branży oraz zakresem niezbędnych ku temu prac.

7) datę sporządzenia oferty.

8) kopię dowodu wpłaty wadium.

Oferent, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie lub telefonicznie o fakcie wygrania przetargu, terminie i miejscu zawarcia umowy. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet pierwszego czynszu za najem. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu, na podany przez uczestnika rachunek bankowy.

5. Kryteria wyboru oferty:

Najwyższa proponowana cena netto czynszu  za najem 160 m² powierzchni lokalu użytkowego, którego podłoga znajduje się poniżej powierzchni terenu. 

 6. Skutki uchylania się od zawarcia umowy najmu:

Wadium przepada , a organizator może odstąpić od zawarcia umowy najmu, jeżeli osoba, która przetarg wygra nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy najmu. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, prawo unieważnienia przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B, II piętro, pokój 223 lub telefonicznie pod nr 774622856.

Ozimek, dn. 04 kwietnia 2016 r.                                                                                                                                 Burmistrz Ozimka- Jan Labus

 

Załączniki:
 do góry