OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek

 

 

Burmistrz Ozimka zgodnie z Uchwałą XXXI/270/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych.

Konsultacje prowadzone są w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek.

Ww. konsultacje będą prowadzone w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia wraz z projektem dokumentu na gminnej platformie internetowej www.ozimek.pl, www.bip.ozimek.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tj. od dnia 25.02.2021 r. – 17.03.2021 r.

Wypełniony formularz należy przesłać w wersji elektronicznej:

- na adres sekretarz@ugim.ozimek.pl

- lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek (lub przesłać na ten adres).

 

 Burmistrz Ozimka

 /-/ Mirosław Wieszołek

Załączniki:
 do góry