Dokumenty

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ozimek - projekt do konsultacji

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek

 

Burmistrz Ozimka

zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/169/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Ozimek

Konsultacje prowadzone są formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Ozimek na formularzu konsultacyjnym, który dostępny jest na stronie internetowej www.bip. ozimek.pl./Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ozimek

Wypełniony formularz należy przesłać w wersji elektronicznej:

  • na adres sekretariat@ugim.ozimek.pl
  • lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 46 – 040 Ozimek (lub przesłać na ten adres)
  1. Konsultacje będą prowadzone w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia wraz z projektem dokumentu na gminnej platformie internetowej www.ozimek.pl, www.bip.ozimek.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku tj. od dnia 01.09.2016 – 21.09.2016r.


Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

- odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem

- danymi kontaktowymi osób zgłaszających uwagi

Uwagi i Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Do ogłoszenia załączono projekt dokumentu będący przedmiotem konsultacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Środków Pomocowych, Spraw Społecznych i Obsługi Jednostek Pomocniczych Gminy pok. 100 I Piętro lub pod nr tel. 77 46 22 869

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ JAN LABUS

Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Ozimek wersja 01.09.2016 - do konsultacji (WORD, 5,64 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2016-09-01 11:49 Liczba pobrań: 67

Formularz konsultacyjny (WORD, 34,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2016-09-01 11:53 Liczba pobrań: 16

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-08-13 17:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 042 941