Karta dużej rodziny

Informacje

 Dodano nowy wykaz zniżek z dnia 22.08.2014r.

 Dodano nowy wykaz zniżek z dnia 29.10.2014r.

Od dnia 16 czerwca 2014r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku w pokoju nr 100 (I piętro)  można złożyć wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Kartę przyznaje burmistrz na wniosek członka rodziny wielodzietnej, który dostępny jest poniżej.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina


Burmistrz Ozimka

Marek Korniak

 

Szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Szewczyk

tel. 77 46 22 869

k.szewczyk@ugim.ozimek.pl

pok. 100 I piętro

lista dokumentów potrezbnych do zlożenia wniosku (WORD, 15,01 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2014-07-08 10:05 Liczba pobrań: 89

oferta partnerów stan na dzień 15.06.2014 (PDF, 260,23 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2014-07-08 10:05 Liczba pobrań: 61

wniosek o wydanie karty dużej rodziny (WORD, 79,00 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2014-07-08 10:05 Liczba pobrań: 73

oferta partnerów stan na dzień 22.08.2014 (EXCEL, 45,71 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-09-02 11:30 Liczba pobrań: 41

oferta partnerów stan na dzień 29.10.2014 (PDF, 1011,02 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-11-13 11:03 Liczba pobrań: 48

Ważne informacje na temat Karty Dużej Rodziny – po nowelizacji Ustawy z dnia 23 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

 Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia. Karta wydawana jest także dzieciom do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

  • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego
  • szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

Rok akademicki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach,  jest określony w regulaminie studiów.

  • Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić, składając wniosek o przyznanie Karty?

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Załączniki:

Ustawa z dnia 23.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny

Wniosek o przyznaie Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie rodzica o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

Oświadczenie członka rodziny składającego wniosek (zgodnie z art. 10 ust. 3)

Ustawa z dnia 23.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny (PDF, 778,20 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2015-01-19 11:17 Liczba pobrań: 2

wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (PDF, 151,49 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2015-01-19 11:20 Liczba pobrań: 2

oswiadczenie o planowanym terminie ukończenia szkoły (WORD, 46,64 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2015-01-19 11:18 Liczba pobrań: 2

oswiedczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej (WORD, 46,66 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2015-01-19 11:18 Liczba pobrań: 3

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-04-24 17:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 152 600