Informacja Burmistrza Ozimka o prowadzeniu gminnego systemu gospodarki odpadami od lipca 2013

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła  w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości     i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez m. in.:

  • utworzenie „ Rejestru działalności regulowanej ”,
  • dostosowanie „ Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie ” do nowouchwalonego (w I połowie 2012 roku) Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, gdzie m. in.  prawdopodobnie zostanie wskazane naszej gminie składowisko do wywozu naszych odpadów,
  • podjęcie szeregu uchwał przez Radę Miejską związanych ze świadczeniem usług komunalnych i realizacją zadań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi:
  • uchwała stanowiąca o odbieraniu odpadów od wszystkich właścicieli nieruchomości (zamieszkanych              i niezamieszkanych) lub tylko od właścicieli nieruchomości pełniących funkcje mieszkaniowe,
  • ustalenie systemu i wysokości podatku odpadowego od właścicieli nieruchomości ( niższe stawki dla odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie ),
  • ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty dla właściciela nieruchomości,
  • uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę ( dotyczyć będzie ilości odbieranych odpadów, częstotliwości wywozu, sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych ),
  • uchwała dotycząca wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na zadania z zakresu gospodarowania odpadami,
  • przeprowadzenie do 30 czerwca 2013 roku przetargów mających na celu wyłonienie podmiotu wykonującego zadania w zakresie gospodarki odpadami.


W Gminie Ozimek odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na nowych zasadach zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Wówczas właściciele nieruchomości będą obowiązani wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami. Do tego czasu właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach, tj. do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie ich nieruchomości i przekazywania tych odpadów, na podstawie umowy, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie lub wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Od 1 stycznia 2012 r. zamiast zezwoleń wydawanych przez Burmistrza Ozimka prowadzony będzie rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ozimek. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy będą chcieli rozpocząć prowadzenie działalności          w zakresie odbioru odpadów komunalnych, będą zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku  wniosek   o wpis do rejestru działalności regulowanej. Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Zezwolenia te zachowują ważność do końca 2012roku.

 do góry