Uwaga Właściciele nieruchomości niezamieszkałych! - zmiany od 1 stycznia 2018 roku.

W dniu 25 września 2017 r. Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr XLII/255/17 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2419).

Tak więc właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą – osoby fizyczne oraz osoby prawne) są zobowiązani prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi, w oparciu o zapisy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2418) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), a gospodarkę odpadami innymi niż komunalne – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) i przepisy odrębne.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych po 1 stycznia 2018 r. nie będą wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy, lecz są zobowiązani posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych z jednostką odbierającą odpady komunalne posiadającą wpis do „Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ozimek” – na zasadzie wolnego wyboru. Rejestr opublikowany jest na stronie internetowej: www.ozimek.pl → Ochrona środowiska → Rejestr, link: http://www.ozimek.pl/229-ochrona-srodowiska/3437-rejestr.html.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych  będą kontrolowani pod względem posiadania umów na wywóz odpadów komunalnych oraz realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

Właściciele nieruchomości mieszanych - w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej (tj. w części na której prowadzona jest działalność gospodarcza) są zobowiązani jednocześnie do:

  1.       uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;
  2.       indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z firmą wywozową – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).

Obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tj. pochodzącymi z części socjalnej firm.:

  1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  2. selektywne zbieranie powstałych odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi w § 3  „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek”;
  3. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w tym zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Odpady komunalne powstające w nieruchomości niezamieszkałej w wyniku działalności przemysłowej, handlowo-usługowej, oświatowej czy kulturalnej, to odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpadami komunalnymi nie są w szczególności odpady poprodukcyjne, opakowaniowe oraz wszystkie odpady niebezpieczne.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym) z odpadami komunalnymi z prowadzonej działalności gospodarczej!

 do góry