System sprawozdawczy w zakresie monitorowania postępów realizacji celów Programu ochrony powietrza obejmuje wszystkie jednostki samorządowe, w tym podległe im jednostki organizacyjne. 

W związku z § 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. poz. 350), wójt, burmistrz, prezydent miasta i starosta są zobowiązani do sporządzania sprawozdania z realizacji działań naprawczych w danym roku kalendarzowym i przekazywania ich do Marszałka Województwa Opolskiego oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w terminie do dnia 15 lutego każdego roku (za rok poprzedni tzn.  za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2023r.)

Tabele sprawozdawcze stanowią narzędzie monitorowania realizacji Programu ochrony powietrza dla terenu województwa opolskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu uchwalonego:

  • Uchwałą nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”
  • Uchwałą nr LVII/592/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”
Załączniki:
 do góry