Jednym z elementów ograniczania niskiej emisji było opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek, który jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Celem strategicznym dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek jest:

OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ, ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2 ORAZ ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ENERGII POCHODZĄCEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BILANSIE ENERGETYCZNYM GMINY OZIMEK

Cel strategiczny Planu będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

Cel 1: Redukcja do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 o 2,5070 % w stosunku do roku bazowego.

Cel 2: Redukcja do 2020 roku zużycia energii finalnej o 2,4407 % w stosunku do roku bazowego.

Cel 3: Zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
           o 2,4543 % w stosunku do roku bazowego.

Realizacja powyższych celów przyczyni się także do realizacji celu 4: poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza: benzo(a)pirenu i pyłów, dla których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowany jest program (naprawczy) ochrony powietrza (POP) dla strefy opolskiej. Do realizacji celu 4 przyczynią się inwestycje, które będą wdrażały działania wynikające
bezpośrednio z harmonogramu rzeczowo – finansowego działań naprawczych POP – u dla strefy opolskiej, m.in. takie jak:

–        modernizacja ogrzewania węglowego budynków i obiektów użyteczności publicznej,

–        modernizacja kotłowni komunalnych,

–        modernizacja dróg publicznych gminnych,

–        opracowanie ,,Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe’’,

–        wprowadzenie zapisów w nowo opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących zaopatrzenia mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej „niskiej emisji”,

–        prowadzenie działań promujących ogrzewanie zmniejszające emisję zanieczyszczeń do powietrza i działań edukacyjnych.

Cele strategiczne założone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej są zbieżne z celami dokumentów wyższego szczebla i obejmują:

-        poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Ozimek,

-        stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawę dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie,

-        zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju gospodarczego gminy, w tym właściwą lokalizację przestrzenną inwestycji,

-        skuteczne wdrażanie mechanizmów prawnych, finansowych i ekonomicznych zapewniających efektywną i terminową realizację założonych celów ekologicznych.

Na wniosek Rzymskokatolickiej Parafii Św. Jana Chrzciciela w Ozimku Zarządzeniem Nr BO.0050.27.2018 Burmistrza Ozimka z dnia 13 marca 2018 r. - patrz załącznik - wprowadzono nowe zadanie do realizacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wprowadzenie nowego zadania nastąpiło zgodnie z rozdziałem “11.4 Procedura wprowadzania zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej” w/w Aktualizacji.

Załączniki:
 do góry