1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), która wprowadza zmiany w zakresie wycinki drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą uzyskiwania zgody na usuniecie drzew lub krzewów oraz sposobu i wysokości naliczanych opłat.

Nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na usunięcie:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;

2) drzew, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza:

a) 100cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesieniolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50cm – w przypadku pozostałych drzew;

3) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach (z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków)  stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

4) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Pozostałe zmiany znajdują się w załączonym tekście w/w ustawy.

Słowniczek pojęć:

  • tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;
  • drzewo – wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny;
  • krzew – wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem;
  • wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
  • złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
  • żywotność drzewa lub krzewu – prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu;
  • zadrzewienie – pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu;
  • plantacja – uprawę drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założoną w celu produkcyjnym.

 

Uwaga!
Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia, że usunięcie zadrzewienia spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie, lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich).
Natomiast nie ma potrzeby występowania o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich, jeżeli drzewa lub krzewy będą usuwane poza sezonem lęgowym (tj. od 16 października do końca lutego) z obiektów budowlanych lub terenów zieleni pod warunkiem, że będzie to wynikać ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych - zgodnie z § 9 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348).

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na czynności podlegające zakazom wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt.
Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).

Jednocześnie przypominamy, że problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje (art. 143-154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). Poniżej przykładowe unormowania prawne. 
Art. 144
 Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Art. 148 Owoce opadłe z drzewa lub z krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.
Art. 149 Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
Art. 150 Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się  z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Ewentualne roszczenia w tym zakresie są rozstrzygane tylko w postępowaniach cywilnych przed sądem powszechnym.

 

Zmienia się wysokość opłaty za usuniecie drzew lub krzewów oraz sposób jej obliczania. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm i stawkę opłaty. W przypadku krzewu - mnożymy liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Stawka opłaty dla drzew to maksymalnie 500zł za 1cm obwodu, a dla krzewów – 200 zł za 1m2. Rada gminy będzie mogła m.in. określać, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokość stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżać maksymalną wysokość tych stawek.

Administracyjną karę pieniężną za usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usuniecie drzewa lub krzewu, a w przypadku, w którym usuniecie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

Należy jednak pamiętać, że wyżej wymienione zmiany nie dotyczą usuwania drzew lub krzewów rosnących w terenach lasów w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015r., poz. 2100).

Ponieważ nie jest już potrzebne zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów z prywatnych posesji, podczas wykonywania prac związanych z wycinką należy pamiętać o innych przepisach. Jeżeli w zasięgu prac związanych z usuwaniem drzew czy krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, wycinka winna być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym,lub w pozostałym okresie, kiedy upewnimy się, że na drzewach nie występują lęgi ptaków. Okres lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 15 października.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r., poz. 2183) w stosunku do zwierząt gatunków chronionych obowiązuje m.in. zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, czy niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania (§ 6 rozporządzenia).

Zanim złapiemy za piłę pamiętajmy, że zadrzewienia spełniają bardzo ważną funkcję przyrodniczą, krajobrazową i ochronną. Drzewa i krzewy stanowią m.in. ochronę przed spalinami, hałasem czy pyłami. Zadrzewienia występujące na gruntach użytkowanych rolniczo są środowiskiem życia dla wielu gatunków zwierząt kręgowych i bezkręgowych, taki jak np. owady zapylające, ptaki owadożerne. Drapieżne ssaki i ptaki ograniczają rozmnażanie się gryzoni, głównie mysz i nornic. Na polach pozbawionych zadrzewień, śnieg jest wywiewany. Brak okrywy śnieżnej powoduje, że oziminy nie są chronione przed mrozem.

W trosce o nasze środowisko, w którym żyjemy, pamiętajmy, aby wycinka drzew lub krzewów była dokonywana tylko w okolicznościach, które zmuszają nas do ich usunięcia.

Załączniki:
 do góry