Bezpłatny transport i opieka oraz zwrot kosztów przewozu

BEZPŁATNY TRANSPORT I OPIEKA PODCZAS PRZEWOZU ORAZ ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Zmiana 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zarządzeniem Burmistrza Nr BO.0050.72.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., zmieniono wzór wniosku o bezpłatny transport i opiekę oraz zwrot kosztów przewozu (wzór wniosku w załączniku).

Uwaga

Część wniosku pod tytułem "Zgoda osoby upoważnionej do odbioru ucznia na przetwarzanie danych osobowych"  wypełniają tylko osoby upoważnione do odbioru ucznia od przewoźnika wskazane w pkt. III. 2 wniosku o bezpłatny transport i opiekę.

 

Informacja

Od dnia 1 września 2017 r., zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom, uczniom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i rodzica w drodze z domu do przedszkola, szkoły lub ośrodka oraz z przedszkola, szkoły lub ośrodka do domu, w tym:

1)    dzieciom niepełnosprawnym pięcioletnim i sześcioletnim oraz niepełnosprawnym dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w związku z odroczeniem im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego - do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

2)    uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym - do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

3)    dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniającym roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, - do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)    24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b)    25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Instrukcję składania wniosków o bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu oraz o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży ustala zarządzenie Nr BO.0050.98.2017 Burmistrza Ozimka z dnia 31 sierpnia 2017 r. W zarządzeniu m. in. określono wzór wniosku i wymieniono dokumenty, jakie należy załączyć do wniosku tj.: obowiązujące w roku szkolnym, na który składany jest wniosek,:

a)         orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

ucznia,

b)        skierowanie ucznia przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia

do szkoły lub zaświadczeniem dyrektora szkoły potwierdzającym fakt uczęszczania ucznia do

szkoły, jeżeli kształcenie odbywa się w szkole prowadzonej przez powiat albo inną osobę

prawną lub osobę fizyczną; w przypadku braku możliwości przedłożenia skierowania starosty

lub zaświadczenia dyrektora szkoły do wniosku należy dołączyć oświadczenie rodzica

potwierdzające fakt uczęszczania ucznia do wskazanej we wniosku szkoły, a skierowanie lub

zaświadczenie przedłożyć w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, nie później niż w

terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku

szkolnym;

c)         decyzja dyrektora szkoły właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia w sprawie

odroczenia obowiązku szkolnego, jeżeli decyzja taka została wydana.

Wniosek należy złożyć, do Burmistrza Ozimka, za pośrednictwem Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku (p. 204 lub 212 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek),.

Informacji i wyjaśnień w sprawach bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży udzielają dyrektorzy przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz pracownicy Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku (adres jak wyżej, tel. 77- 462 28 90).

Opracowała:
Barbara Szatkowska-Karpa

Zał_-wniosek-zarządzenie-dowóz-2018 (WORD, 85,50 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2018-07-13 09:19 Liczba pobrań: 150

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-07-14 12:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 654 583