Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Gmina Ozimek jest organem prowadzącym publiczne: przedszkola i szkoły podstawowe. W gminie Ozimek nie funkcjonują niepubliczne szkoły i placówki. Na terenie gminy funkcjonują następujące przedszkola i szkoły:

  • sześć przedszkoli,
  • osiem szkół podstawowych, w tym pięć z oddziałami przedszkolnymi, a jedna, w okresie do 31 sierpnia 2019 r., także z klasami dotychczasowego gimnazjum,

oraz Zespół Szkół prowadzony przez Starostowo Powiatowe w Opolu w którym, w okresie do 31 sierpnia 2019 r., prowadzone jest gimnazjum.


Obsługą przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek zajmuje się Gminy Zakład Oświaty w Ozimku.

Publiczne przedszkola

Przedszkola prowadzone przez gminę Ozimek to:

PP Nr 1 w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. księdza Kałuży 13;
tel. 77 4651959;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp1.ozimek.pl

PP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku;
46-040 Ozimek, ul. Korczaka 10;
tel. 77 4651047;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp2.ozimek.pl

PP Nr 3 w Dylakach; 46-043 Dylaki,
ul. Fabryczna 2;
tel. 77 4651273;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp3dylaki.ozimek.pl

PP Nr 4 w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. XX-Lecia1;
tel. 77 4651333;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp4.ozimek.pl

PP Nr 5 w Krasiejowie
46-040 Ozimek, ul. Ks. Senfta 2;
tel. 77 4653823;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp5krasiejow.ozimek.pl

PP Nr 6 w Szczedrzyku

46-042 Szczedrzyk, ul. Opolska 1;
tel. 77 4655213;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp6szczedrzyk.ozimek.pl

Sieć przedszkoli określa uchwała Nr XXXIX/236/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zarówno przedszkola jak i oddziały zerowe poza podstawą programową wychowania przedszkolnego realizują dodatkowe zajęcia takie jak: nauka religii, nauka języka angielskiego lub niemieckiego, zajęcia w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej i etnicznej, rytmika.
Dzieci uczęszczające do przedszkoli objęte są opieką logopedyczną, a w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo, dla dzieci posiadających skierowanie lekarskie, prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne.

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pobierana jest opłata za:
1) wyżywienie - zgodnie z zarządzeniem dyrektora danego przedszkola,
2) wychowanie przedszkolne - zgodnie z uchwałą Nr XXXII/211/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-05-27 13:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 673 221