Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Gmina Ozimek jest organem prowadzącym publiczne: przedszkola i szkoły podstawowe. W gminie Ozimek nie funkcjonują niepubliczne szkoły i placówki. Na terenie gminy funkcjonują następujące przedszkola i szkoły:

  • sześć przedszkoli,
  • osiem szkół podstawowych, w tym pięć z oddziałami przedszkolnymi

oraz Zespół Szkół prowadzony przez Starostowo Powiatowe w Opolu.


Obsługą przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek zajmuje się Gminy Zakład Oświaty w Ozimku.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Ozimek:


SP w Antoniowie

46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śl. 17;

tel. 77 4651444,
obejmująca miejscowość Antoniów i przysiółek Pastwisko;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.spantoniow.ozimek.pl

PSP w Dylakach

46-043 Dylaki, ul. Szkolna 5;

tel. 77 4651442,
obejmująca miejscowości Biestrzynnik i Dylaki;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pspdylaki.ozimek.pl

PSP w Grodźcu

46-040 Grodziec, ul.Tartaczna 1;

tel. 77 4655524,
obejmująca miejscowości: Chobie, Grodziec, Mnichus i przysiółek Kuziory;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pspgrodziec.ozimek.pl

SP w Krasiejowie

46-040 Krasiejów, ul. Szkolna 5;

tel. 77 4651236,
obejmująca miejscowości Krasiejów i Krzyżowa Dolina;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.spkrasiejow.ozimek.pl

PSP w Szczedrzyku

46-042 Szczedrzyk, ul. Ks. Maksymiliana Brolla 1;

tel. 77 4655151,
obejmująca miejscowości: Szczedrzyk, Schodnia (bez ul. Brzezinka i Krótka), Pustków i przysiółek Jedlice.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pspszczedrzyk.ozimek.pl 

 

PSP Nr 1 w Ozimku

46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 26;

tel. 77 4651919,
obejmująca ulice w Ozimku: Brzeziny, Cmentarna, Częstochowska, ks. Jana Dzierżona, księdza Kałuży, Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Adama Mickiewicza,  Opolska, Powstańców Śląskich, Juliusza Słowackiego, Sportowa, Szpitalna, Wyzwolenia, 1 Maja, 8-Marca, XX - Lecia oraz plac Wolności;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.psp1.ozimek.pl

SP Nr 2 w Ozimku

46-040 Ozimek, ul. Daniecka 12a;

tel. 77 4651276,
obejmująca miejscowość Nowa Schodnia, ulice w Ozimku: Daniecka, Dworcowa, Graniczna, Jelenia, Kolejowa, Łąkowa, Ogrodowa, Polna, Przemysłowa, Robotnicza, Skrajna, Ludwika Waryńskiego, Jana Wawrzynka, Zielona oraz ulice w Schodni: Brzezinka, Krótka;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sp2.ozimek.pl

 

SP Nr 3 w Ozimku

46-040 Ozimek, ul. Janusza Korczaka 12

tel. 77 4651478,
obejmująca ulice w Ozimku: Bukowa, Leśna, gen. Władysława Sikorskiego, plac Europejski, Dębowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Sosnowa i Świerkowa.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sp3.ozimek.pl

tel. 77 4654375,
obejmującymi miejscowości: Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki,Grodziec, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Pustków, Schodnia, Schodnia Nowa ,Szczedrzyk i Jedlice, przysiółki: Kuziory i PastwiskoAntoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Pustków, Schodnia, Nowa Schodnia, Szczedrzyk i Jedlice, przysiółki: Kuziory i Pastwisko oraz następujące ulice w Ozimku: Brzeziny, Bukowa, Cmentarna, Daniecka, Dębowa, Dworcowa, ks. Jana Dzierżona, Graniczna, Jelenia, Jesionowa, Kolejowa, Janusza Korczaka, Leśna, Łąkowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Polna, Powstańców Śląskich, Przemysłowa, Robotnicza, gen. Władysława Sikorskiego, Skrajna, Sosnowa, Świerkowa, Ludwika Waryńskiego, Jana Wawrzynka, Wyzwolenia, Zielona oraz plac Europejski.
Zapraszamy na stronę internetową www.sp3.ozimek.pl


Przedszkola prowadzone przez Gminę Ozimek:


PP Nr 1 w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. księdza Kałuży 13;
tel. 77 4651959;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp1.ozimek.pl

PP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku;
46-040 Ozimek, ul. Korczaka 10;
tel. 77 4651047;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp2.ozimek.pl

PP Nr 3 w Dylakach; 46-043 Dylaki,
ul. Fabryczna 2;
tel. 77 4651273;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp3dylaki.ozimek.pl

PP Nr 4 w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Romana Dmowskiego 4;
tel. 77 4651333;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp4.ozimek.pl

PP Nr 5 w Krasiejowie
46-040 Krasiejów, ul. Ks. Senfta 2;
tel. 77 4653823;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp5krasiejow.ozimek.pl

PP Nr 6 w Szczedrzyku

46-042 Szczedrzyk, ul. Opolska 1;
tel. 77 4655213;
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pp6szczedrzyk.ozimek.pl

Sieć przedszkoli określa uchwała Nr XXXIX/236/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zarówno przedszkola jak i oddziały zerowe poza podstawą programową wychowania przedszkolnego realizują dodatkowe zajęcia takie jak: nauka religii, nauka języka angielskiego lub niemieckiego, zajęcia w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej i etnicznej, rytmika.
Dzieci uczęszczające do przedszkoli objęte są opieką logopedyczną, a w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo, dla dzieci posiadających skierowanie lekarskie, prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne.

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pobierana jest opłata za:
1) wyżywienie - zgodnie z zarządzeniem dyrektora danego przedszkola,
2) wychowanie przedszkolne - zgodnie z uchwałą Nr X/55/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek przedszkolach.

W Ozimku funkcjonuje Zespół Szkół prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Opolu, w skład którego wchodzą:

Liceum Ogólnokształcące;

Technikum;

Szkoła Branżowa I stopnia 3-letnia.

Zapraszamy na stronę internetową www.zs.ozimek.pl

 do góry