Nabór_do_przedszkoli_i_oddziałów_przedszkolnych_w_szkołach

 

Uwaga: W dniu 05 marca 2018 r. dodano załącznik - Instrukcja- wniosek - opis elektronicznego wypełniania wniosku o przyjęcie do przedszkola.

NABÓR DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) zwana dalej „ustawą”
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)
 • Uchwała Nr XLVI/293/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 315)
 • Zarządzenie Nr BO.0050.11.2018 Burmistrza Ozimka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia   terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Dziecko w wieku 3, 4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 • Gmina Ozimek prowadzi:

- 6 przedszkoli: Nr 1 w Ozimku, Nr 2 w Ozimku, Nr 3 w Dylakach, Nr 4 w Ozimku, Nr 5 w Krasiejowie i Nr 6 w Szczedrzyku;

- 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (dalej oddziały)w: Antoniowie, Grodźcu (2 oddziały), Szczedrzyku, Nr 2 w Ozimku i Nr 3 w Ozimku.

 • Informacje o przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami dostępne są ich stronach internetowych, a o przedszkolach i oddziale w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku również na stroniehttp://nabor.pcss.pl/ozimek.
 • Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku są przyjmowane tylko dzieci 5 i 6 letnie.
 • Na rok szkolny 2018/2019 do wszystkich przedszkoli i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku nabór odbywa się w wersji elektronicznej oraz papierowej, a do pozostałych oddziałów tylko w wersji papierowej.
 • Rodzice dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale, a rodzice dzieci dotychczas nie korzystających z wychowania przedszkolnego – wniosek o przyjecie do przedszkola lub oddziału.
 • Deklarowanie kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające są prowadzone w tych samych terminach we wszystkich przedszkolach i oddziałach w Gminie Ozimek.
 • W naborze uwzględniane są tylko deklaracje oraz wnioski (z wymaganymi załącznikami) złożone w niżej wskazanych terminach składania deklaracji i terminach składania wniosków. Deklaracje złożone po 2 marca 2018 r. nie wywołają skutku w postaci zapewnienia dziecku miejsca w przedszkolu lub oddziale, a wnioski złożone odpowiednio w postępowaniu rekrutacyjnym po 16 marca 2018 r. lub w postępowaniu uzupełniającym po 30 kwietnia 2018 r. nie będą uwzględniane w tych postępowaniach przedszkola lub oddziału.
 • Wzory deklaracji, wniosków i oświadczeń są dostępne w przedszkolach i oddziałach, a wzory dla przedszkoli i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku również na stronie http://nabor.pcss.pl/ozimek, a dla oddziałów w pozostałych szkołach podstawowych - w załącznikach.
 • Dokumenty na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/ozimek można wypełniać wielokrotnie. Ważna jest ta wersja dokumentu, która zostanie wydrukowana, podpisana i złożona w najbardziej preferowanym przedszkolu. Po zatwierdzeniu danego dokumentu w przedszkolu jego pozostałe wersje są usuwane automatycznie.
 • Po wypełnieniu wniosku/deklaracji elektronicznie rodzic otrzymuje z systemu dane do logowania: identyfikator - nazwa użytkownika oraz hasło, które będą niezbędne do sprawdzenia przez rodziców na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/ozimek czy ich dziecko zostało zakwalifikowane/przyjęte do przedszkola.
 • W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola/oddziału rodzic składa w tym przedszkolu/oddziale potwierdzenie woli przyjęcia. Niezłożenie potwierdzenia woli przyjęcia w wersji papierowej w przedszkolu/oddziale oznacza rezygnację z dalszego procesu naboru.
 • Informacji w sprawie naboru oraz pomocy przy wypełnianiu druków udzielają dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

 

KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału składają, w terminie od 26 lutego do 2 marca 2018 r., deklarację o kontynuowaniu w roku szkolnym 2018/2019 wychowania przedszkolnego w:

 • danym przedszkolu - za pośrednictwem strony internetowej http://nabor.pcss.pl/ozimek oraz w wersji papierowej w tym przedszkolu; wypełnienie deklaracji (opis w załączniku) jedynie za pośrednictwem strony internetowej bez wydrukowania, podpisania i złożenia wersji papierowej w przedszkolu spowoduje, że nie będzie ona uwzględniana w naborze na rok szkolny 2018/2019;
 • danym oddziale (z wyjątkiem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku)– tylko w wersji papierowej (wzór deklaracji w załączniku).

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 • Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ozimek, a dotychczas nie uczęszczające do przedszkola/oddziału, przyjmuje się na wolne miejsca (po zapewnieniu miejsc dzieciom kontynuującym wychowanie przedszkolne), na pisemny wniosek o przyjęcie złożony do:

- przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku - za pośrednictwem strony internetowej http://nabor.pcss.pl/ozimek oraz w wersji papierowej, którą należy złożyć tylko w najbardziej preferowanym przedszkolu;

- oddziału przedszkolnego w pozostałych szkołach podstawowychtylko w wersji papierowej (wzór wniosku w załączeniu),

w terminie od 5 do 16 marca 2018 r. - w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w terminie od 17 do 30 kwietnia 2018 r. - w postępowaniu uzupełniającym.

 • Wypełnienie wniosku (opis w załączniku) jedynie za pośrednictwem strony internetowej bez wydrukowania, podpisania i złożenia wraz z załącznikami do przedszkola spowoduje, że nie będą one uwzględniane w naborze na rok szkolny 2018/2019.
 • Zgodnie z ustawą rodzic dziecka może we wniosku wskazać trzy wybrane przedszkola i/lub oddziały (od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego), przy czym w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem strony internetowej http://nabor.pcss.pl/ozimek nie ma możliwości wyboru oddziałów, które nie są objęte systemem naboru elektronicznego.
 • Załączniki do wniosku - dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub w postępowaniu uzupełniającym - składa się tylko w wersji papierowej łącznie z papierową wersją wniosku. Brak dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium oznacza, że tego kryterium kandydat nie spełnia. Wzory oświadczeń będą dostępne przedszkolach i szkołach, a dla przedszkoli i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku – również na stronie http://nabor.pcss.pl/ozimek.
 • Kolejność złożenia wniosku, w terminach określonych wyżej, nie stanowi kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału.
 • Jeżeli wniosków jest więcej niż wolnych miejsc postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły, a podstępowanie uzupełniające - dyrektor przedszkola/szkoły; w takim przypadku postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające jest realizowane w jednym etapie - z uwzględnieniem kryteriów określonych w ustawie lub w dwóch etapach - z uwzględnieniem kryteriów określonych w ustawie, a następnie - w uchwale Rady Miejskiej w Ozimku.
 • Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Ozimek mogą być przyjęte do przedszkola lub oddziału po zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek, na pisemny wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału złożony przez rodziców w sposób i w terminach opisanych wyżej; jeżeli wniosków jest więcej niż wolnych miejsc przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające, na wolne miejsca.
 • Wnioski złożone w postępowaniu rekrutacyjnym i rozpatrzone negatywnie nie będą uwzględniane w postępowaniu uzupełniającym. Rodzice tych kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani/przyjęci do przedszkola lub oddziału, mogą ponownie złożyć wniosek w postępowaniu uzupełniającym.
 • Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi w postępowaniu rekrutacyjnym 09 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 28 maja 2018 r. godz. 13:00.
 • W terminie od 10 do 13 kwietnia 2018 r. w postępowaniu rekrutacyjnym lub od 29 maja do 04 czerwca 2018 r. w postępowaniu uzupełniającym, rodzic dziecka zakwalifikowanego powinien złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału. Oświadczenie to składa się tylko w wersji papierowej (wzór oświadczenia dostępny będzie w przedszkolach/oddziałach po ogłoszeniu list zakwalifikowanych). Niezłożenie potwierdzenia woli przyjęcia w wersji papierowej w przedszkolu/oddziale oznacza rezygnację z dalszego procesu naboru.
 • Zgodnie z art. 158 ust. 2 ustawy „Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, (….), jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.”.
 • Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 05 czerwca 2018 r. o godz. 13:00.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola lub oddziału brane są od uwagę kryteria określone w ustawie. Kryteria te mają jednakową wartość.

 1. Wielodzietność rodziny kandydata.*
 2. Niepełnosprawność kandydata.
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 5. Pieczę zastępczą.
 6. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 7. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.**

 

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt. 42 ustawy)
**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt. 43 ustawy).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów to:

o   Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

o   Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

o   Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

o   Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą one być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Oświadczenie o wielodzietności powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego przedszkole lub oddział dysponuje wolnymi miejscami w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XLVI/293/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli tj.:

 

LP

Kryterium naboru

Liczba punktów

1

Kandydat, który jest zobowiązany do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

10

2

Kandydat 5-letni

8

3

Kandydat, którego oboje rodzice /opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko /dzieci pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, pobierają naukę w trybie stacjonarnym

8

4

Kandydat, którego rodzeństwo, w roku szkolnym na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne,

będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub uczęszczało do szkoły, w której

funkcjonuje dany oddział przedszkolny

6

5

Kandydat, który w ostatnio prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu

uzupełniającym, nie został przyjęty do danego przedszkola lub kandydat 3-letni, 4-letni, który uczęszcza do żłobka

2

5

Dochód na osobę w rodzinie kandydata ustalony zgodnie z art. 131 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

o  w przypadku dochodu na osobę w wysokości mniejszej lub równej 50% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, - 2 pkt;

o  w przypadku dochodu na osobę w wysokości przekraczającej 50% kwoty, o której mowa wyżej, - liczbę punktów oblicza się dzieląc kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych przez dochód na osobę w rodzinie kandydata

 

Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium jest pisemne oświadczenie rodzica(ów) kandydata, przy czym oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem(śmy) świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola lub oddziału.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Instrukcja_deklaracja (PDF, 604,05 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2018-02-25 17:39 Liczba pobrań: 42

Deklaracja_kontynuacja_oddział_przedszkolny_w_szkole (WORD, 44,50 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2018-02-25 17:39 Liczba pobrań: 11

Wniosek _ przyjecie_do_oddziału_przedszkolnego_w_SP (WORD, 91,00 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2018-02-25 17:40 Liczba pobrań: 46

instrukcja_wniosek (PDF, 603,52 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2018-03-05 12:51 Liczba pobrań: 21

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2018-06-21 19:52
 • |
 • Licznik odwiedzin: 40 274 220