Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pojęcie przemocy

POJĘCIE PRZEMOCY

  Przemoc w rodzinie jest obecna we wszystkich społeczeństwach, bez względu na stopień ich rozwoju gospodarczego czy kulturalnego. Jest to problem powszechny, który dotyczyć może ludzi bez względu na wiek, status społeczny i materialny, poziom wykształcenia, wykonywany zawód itp.

 Przemoc w rodzinie może przyjmować następujące formy:
  • Przemoc fizyczna – np. bicie, szarpanie, kopanie, duszenie ciągnięcie za włosy;
  • Przemoc psychiczna – groźby, wyzwiska, ośmieszanie, upokarzanie, szantażowanie, izolowanie od bliskich itp. Ta forma przemocy jest bardzo trudna do udowodnienia, a jej skutki są bardzo poważne i mogą powodować nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu ofiar;
  • Przemoc seksualna – zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych, gwałt, zmuszanie do oglądania filmów i zdjęć pornograficznych
  • Przemoc ekonomiczna – odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych finansów, odbieranie zarobionych pieniędzy, ograniczanie i uniemożliwianie podjęcia pracy lub jej wykonywania, okradanie, niszczenie wartościowych przedmiotów itp.
  • Zaniedbanie – niezaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych członków rodziny, narażanie ich na głód, niedożywienie, brak opieki, obojętność, pozostawienie w niewłaściwych warunkach lokalowych i bytowych, chłód emocjonalny itp. Ta forma przemocy dotyczy przede wszystkim dzieci, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.     
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu pod pojęciem przemocy w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Opisując różnorakie formy przemocy w rodzinie warto podkreślić, że przejawy złego traktowania często występują łącznie, objawiając się w różnych postaciach. Mimo, iż zdarza się, że akty przemocy mają charakter jednorazowy, w większości przypadków utrzymują się przez długi czas, przybierając rozmaite formy .

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-02-28 10:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 55 975 072