Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Nrodowy Spis Powszechny
Nrodowy Spis Powszechny

Szczegóły dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajdują się na stronie https://spis.gov.pl

Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r.

 

Pytania do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 przetłumaczone na Polski Język Migowy

 

Jak dokonać samospisu przez Internet ? - poradnik

 

PrezentacjaNSP 2021 (PDF, 1007,23 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2021-04-13 13:38 Liczba pobrań: 133

Szybka instrukcja samospisu (PDF, 626,04 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2021-05-06 09:51 Liczba pobrań: 116

Poradnik Logowania (PDF, 329,19 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2021-05-06 09:51 Liczba pobrań: 63

1 JAK SIĘ SPISAĆ (PDF, 342,41 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2021-04-09 10:45 Liczba pobrań: 180

2. STANOWISKO DO SAMOSPISU (PDF, 581,39 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2021-04-09 10:45 Liczba pobrań: 59

3.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH (PDF, 318,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2021-04-09 10:45 Liczba pobrań: 23

4.DLACZEGO SPIS JEST WAŻNY (PDF, 316,79 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2021-04-09 10:45 Liczba pobrań: 20

5. OBCOKRAJOWCY I MNIEJSZOŚCI ETNICZNE (PDF, 321,63 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2021-04-09 10:45 Liczba pobrań: 27

6. LISTA PYTAŃ W NSLIM (PDF, 424,22 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2021-04-09 10:45 Liczba pobrań: 304

OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

 

Mirosław Wieszołek – Gminny Komisarz Spisowy w  Ozimku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

 

Ilość rachmistrzów- 1 .

 

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

 

Termin składania ofert: nabór ciągły

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1.          mieć ukończone 18 lat,
 2.          cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3.          posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4.          posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5.          nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy i Miasta  w  Ozimku. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrzazobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

           a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

           b. format pliku – JPG,

           c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:                     

                przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
                przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

 

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

 

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania na stronie www.ozimek.pl – zakładka Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021), zawierającego:

 

1. dane osobowe i kontaktowe:
    a. imię (imiona) i nazwisko,
    b. datę urodzenia,
    c. adres zamieszkania,
    d. numer telefonu,
    e. adres e-mail,

 
2. oświadczenie o:
    a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
    b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
    c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
    d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Składanie ofert:

 

1.  Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku lub za pośrednictwem:       poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretarz@ugim.ozimek.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty             Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
     a.  w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
     b.  w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do                środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
     c.  w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą                 wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
     d.  w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

 

2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod              uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Ozimku– nr tel. 77 46 22 837, 602 520 041, e-mail: sekretarz@ugim.ozimek.pl

 

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Ozimka

/-/Mirosław Wieszołek

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

  I.     Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy w Ozimku- Mirosław Wieszołek- Burmistrz Ozimka.

 1.      Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

-pocztą tradycyjną na adres: UGiM w Ozimku, ul. księdza Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

-pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ugim.ozimek.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1.      Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

-art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 1.      Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1.      Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

 1.      Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

-sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

-ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-przenoszenia danych,

-sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,

-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1.      Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

 1.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021 (WORD, 14,99 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2021-08-12 08:11 Liczba pobrań: 1

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2021-09-21 09:13
 • |
 • Licznik odwiedzin: 62 935 462